โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 1

Railway Transportation Engineering Technology Project 1

1.เพื่อให้นักศึกษาแสดงการสื่อสารระหว่างทีม เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานด้านโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 1 อย่างรับผิดชอบ มีวินัย ปลอดภัย และรักษาความสะอาด(sPLO1.1, 1.3, 1.6) 2.เพื่อให้นักศึกษาช่วยเหลือกันดำเนินการปฏิบัติงานด้านโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 1ให้ลุล่วง ด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น(sPLO2.1, 2.2) 3.เพื่อให้นักศึกษาจดจำหลักการพื้นฐานด้านโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 1 และการควบคุมการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ(sPLO3.1) 4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมในงานด้านระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถได้ (PLO5)
1. เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย 2. เพื่อปรับการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการของ นักศึกษา หรือผู้ใช้บัณฑิต 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรม การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอโครงงาน
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1. ดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณอย่างรับผิดชอบ มีวินัย ปลอดภัย และรักษาความสะอาด (sPLO1.1, 1.3, 1.6) 2. ช่วยเหลือกันดำเนินการปฏิบัติงานด้านอาณัติสัญญาณให้ลุล่วง ด้วยความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ ไม่ละเมิดผลงานผู้อื่น (sPLO2.1, 2.2)


 
1.2 วิธีการสอน
1. ชี้แจงกฏที่ต้องปฏิบัติร่วมกันก่อนเรียน อธิบายผลกระทบถ้าขาดวินัย ปฏิบัติงานด้วยความประมาท และไม่รักษาความเป็นระเบียบ พร้อมทังตกลงร่วมกันถึงการหักคะแนนถ้าไม่สามารถทำตามได้ 2. ชี้แจงเหตุผลในการช่วยกันทำงาน การสื่อสารกันในกลุ่มด้วยเหตุผลและเป็นระบบ จะทำให้งานบรรลุ 3. ชี้แจงผลกระทบจากการละเมิดผลงานผู้อื่น และเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ให้นักศึกษายอมรับตกลงข้อลงโทษหากไม่สามารถทำตามได้
1.ประเมินจากพฤติกกรมการช่วยเหลือกันอย่างยุติธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลาและรักษาเวลาปฏิบัติ 2.ประเมินจากความซื่อสัตย์ และใหักคะแนนในกรณีไม่ซื่อสัตย์ 3.ประ้เมินจากพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติการอยู่ และความสำเร็จของการปฏิบัติการ 4.ประเมินจากการรักษาความเป็นละเบียบและความสะอาดหลังปฏิบัติการ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. (sPLO3.1) สามารถจดจำหลักการพื้นฐานความรู้เบื้องต้นด้านการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบขนส่งทางราง องค์ประกอบของการควบคุมในการเดินรถ ไฟสัญญาณ ระบบสัญญาณประจําที่ ระบบทำสัญญาณหรือสัญญาณหางปลา ลักษณะของระบบอาณัติสัญญาณสมัยใหม่ การตรวจจับตําแหน่งของรถไฟ การควบคุมรถไฟเบื้องต้น ระบบควบคุมรถไฟ ศูนย์ควบคุมส่วนกลาง การซ่อมบํารุงระบบอาณัติสัญญาณระบบสื่อสารเบื้องต้นในระบบขนส่งทางราง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1 บรรยายวิธีการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาทางวิศวกรรมขนส่งทางรางที่สนใจ การระบุจุดประสงค์ของงานจากการสรุปปัญหา การแสดงวิธีแก้ปัญหาอย่างกระชับ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมขนส่งทางราง
2.2.2 บรรยายวิธีการเขียนอธิบายหลักการทำงานของระบบที่สนใจอย่างเป็นขั้นตอน บรรยาย และมอบหมายให้สืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักการทำงานที่สนใจ โดยมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และหลักวิศวกรรมพื้นฐาน
2.2.3 บรรยายวิธีการเขียน และสืบค้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของระบบที่สนใจ พร้อมทั้งสรุปความเกี่ยวข้องและการประยุกต์จากงานวิจัยที่สืบค้นมา
2.2.4 บรรยยายวิธีการวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายให้ทำด้วยตนเองในงานวิจัยที่ตนเองสนใจ
ให้คะแนนจากความครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ของเนื้อหาดังนี้
2.3.1 ความสำคัญของปัญหาทางวิศวกรรมขนส่งทางรางที่สนใจ การระบุจุดประสงค์ของงานจากการสรุปปัญหา การแสดงวิธีแก้ปัญหาอย่างกระชับ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมขนส่งทางราง
2.3.2 การเขียนอธิบายหลักการทำงานของระบบที่สนใจอย่างเป็นขั้นตอน การสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักการทำงานที่สนใจ โดยมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และหลักวิศวกรรมพื้นฐาน
2.3.3 การสืบค้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของระบบที่สนใจ พร้อมทั้งสรุปความเกี่ยวข้องและการประยุกต์จากงานวิจัยที่สืบค้นมา
2.3.4 การวางแผนการดำเนินงาน 
3.1.1 1.(sPLO3.1) สามารถเขียนเล่มเสนอโครงงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางรางที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาสนใจ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
- ที่มาและความสำคัญของปัญหาทางวิศวกรรมขนส่งทางรางที่สนใจ การระบุจุดประสงค์ของงานจากการสรุปปัญหา การแสดงวิธีแก้ปัญหาอย่างกระชับ โดยใช้หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมขนส่งทางราง
- การเขียนอธิบายหลักการทำงานของระบบที่สนใจอย่างเป็นขั้นตอน การสืบค้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักการทำงานที่สนใจ โดยมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และหลักวิศวกรรมพื้นฐาน
- การสืบค้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของระบบที่สนใจ พร้อมทั้งสรุปความเกี่ยวข้องและการประยุกต์จากงานวิจัยที่สืบค้นมา
- การวางแผนการดำเนินงาน 
 
3.2.1 มอบหมายให้ทำงานเป็นทีม เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยที่สนใจด้วยตนเอง หรือนำโจทย์วิจัยที่ได้จากสถานประกอบการ มาเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
3.2.2 สอนการใช้สื่อสารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล การสืบค้นนอกชั้นเรียน และการนำเสนอ
3.2.3 ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากการสืบค้นด้วยตนเอง เกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2.4 มอบหมายให้ทำเล่มเสนอโครงงานวิจัย
3.2.5 ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน ในข้อเสนอโครงงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ
ให้คะแนนจากความครบถ้วน ถูกต้อง  ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ การใช้สือนำเสนอ และการเสนอหน้าชั้นเรียน ของเนื้อหาข้อ 3.2
4.1.1 การทำงานเป็นหมู่คณะ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเสมอภาค การมีภาวะผู้นำและผู้ตาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีเหตุผล (sPLO2.1, 2.2)
4.1.2 การรับผิดชอบต่องานของตน การวิเคราะห์ผลกระทบของงานตนเองต่องานส่วนรวม และการไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น
4.2.1 แนะนำและควบคุม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเสมอภาค การมีภาวะผู้นำและผู้ตาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีเหตุผล
4.2.2 แนะนำและควบคุมให้รับผิดชอบต่องานของตน ให้อธิบายผลกระทบของงานตนเองต่องานส่วนรวม และมีข้อตกลง/ลงโทษ ในกรณีละเมิดผลงานของผู้อื่น
4.3.1 ผลสำเร็จของงานจากเล่มข้อเสนอโครงการ และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ที่มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเสมอภาค มีการทำงานอย่างเป็นผู้นำและผู้ตาม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีเหตุผล
 
5.1.1 การใช้สมการทางวิศวกรรมขนส่งทางราง เพื่อคำนวนแก้ปัญหา/ออกแบบระบบ ในหัวข้อโครงงานวิจัยที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาสนใจ PLO5
5.1.2 การใช้สมการทางวิศวกรรมขนส่งทางราง จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวนแก้ปัญหา/ออกแบบระบบ ในหัวข้อโครงงานวิจัยที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาสนใจ
5.2.1 ให้แสดงวิธีการคำนวนเพื่อแก้ปัญหา/ออกแบบ ระบบ ในหัวข้อโครงงานวิจัยที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาสนใจ โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 
5.3.1 ผลการคำนวนอย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผล มีความถูกต้อง มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ กับหัวข้อโครงงานวิจัยที่แต่ละกลุ่มนักศึกษาสนใจ
1. สามารถดำเนินงานเป็นทีมเพื่อวางแผนงานปฏิบัติร่วมกันให้งานบรรลุเป้าหมายได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
1. จัดกลุ่มให้นักศึกษา กำหนดให้ระดมความคิดวางแผนงานอย่าเป็นขั้นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียม  2. แนะนำให้ ช่วยเหลือกัน คอยเตือนหรือคอยสนับสนุนด้านข้อมูลที่ครอบคลุมร่วมกัน 
1.พฤติกรรมการคิดริเริ่ม และการออกความคิดเห็น การรับฟังมติ รายบุคคล 2.การดำเนินงานตามแผน ตามบทบาทส่วนบุคคลและส่วนรวม การช่วยเหลือสนับสนุนกันและกัน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
                                                                                  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง


กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 5 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 ENGRT013 ระบบอาณัติสัญญาณ และการควบคุมการเดินรถ                
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 5 1 2 1 1 2 1 2 1 2
1 ENGRT013 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การวัดผล sPLO1.1 1.ประเมินจากพฤติกกรมการช่วยเหลือกันอย่างยุติธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลาและรักษาเวลาปฏิบัติ 2.ประเมินจากพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติการอยู่ และความสำเร็จของการปฏิบัติการ 3, 5, 8, 11, 13, 16 5%
2 การวัดผล sPLO1.3 1.ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลา ทั้งเข้าเรียนและส่งงาน 4.ประเมินจากการรักษาความเป็นละเบียบและความสะอาดหลังปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 การวัดผล sPLO1.6 1.ประเมินจากการรักษาความสะอาดหลังเรียน/ปฏิบัติการ 2.ประเมินจากการรักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติการ 3, 5, 8, 11, 10, 13, 16 5%
4 sPLO2.1 1.ประเมินจากความซื่อสัตย์ และใหักคะแนนในกรณีไม่ซื่อสัตย์ 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 9, 7, 10%
5 sPLO2.2 1.ประเมินจากพฤติกกรมการช่วยเหลือกันอย่างยุติธรรม และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความตรงเวลาและรักษาเวลาปฏิบัติ 2.ประ้เมินจากพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่ปฏิบัติการอยู่ และความสำเร็จของการปฏิบัติการ 3, 5, 8, 11, 13, 16 10%
6 sPLO3.1 1.ความถูกต้องของการแสดงผลการตอบ ด้วยการพูดหรือเขียนอธิบาย ระหว่างคาบเรียน 2.ความถูกต้องของแบบฝึกหัดระหว่างเรัยน การบ้าน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15 (คะแนนวัดความรู้ย่อย) 9, 17 (สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน) คะแนนวัดความรู้ย่อย 10% สอบกลางภาคเรียน 15% สอบปลายภาคเรียน 15%
7 PLO5 1. ความ ถูกต้อง ของขั้นตอนการคำนวณและคำตอบ 2.ความถูกต้องของการเลือกเครื่องมือวัด 3.ความถูกต้องของการวัดค่า 3, 5, 8, 11, 13, 16 20%
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้  1.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซท์ราชาวิชา ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีสรุปและวางแผนการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร  4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ