จุลชีววิทยาทั่วไป

General Microbiology

        1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา สัณฐานและโครงสร้างเซลล์แบคทีเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม หลักการจำแนกจุลินทรีย์และความหลากหลายของจุลินทรีย์         1.2 ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางจุลชีววิทยาในทางวิชาชีพ         1.3 มีทักษะการปฏิบัติเทคนิคทางจุลชีววิทยา         1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม         1.5 สามารถสืบค้นและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ด้วยวิทยาการเทคโนโลยีปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าตลอดเวลา จึงควรมีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องตามยุคสมัยและทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความสำคัญทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา และโครงสร้างของจุลินทรีย์ การจำแนกจุลินทรีย์ การดำรงชีพและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส ริคเกตเซียและแคลมายเดีย โรคและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
-การกำหนดข้อตกลงกฎเกณฑ์ร่วมกัน -ให้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
การสังเกต  การเข้าเรียนและส่งงานตรงต่อเวลา  ความซื่อสัตย์ในการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา  
บรรยาย ใช้สไลด์ประกอบ (power point) /คลิปวีดีโอ การสอนแบบตั้งคำถาม มอบหมายงานที่ให้ค้นคว้าประเด็นใหม่ ๆ ทางวิชาการ
สอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
 
การสอนแบบตั้งคำถาม การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง ข้อสอบอัตนัยและปรนัย
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
การสอนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่ การทำงานกลุ่ม 
การสังเกต การนำเสนอผลงาน
5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 
สืบค้น ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ผลการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC302 จุลชีววิทยาทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
2 2.1,2.2 สอบกลางภาคและปลายภาค 8,17 กลางภาค 20% ปลายภาค 20% สอบปฏิบัติ 20%
3 3.1 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ทุกสัปดาห์ 20%
4 5.2 การนำเสนองาน/การรายงาน 16 10%
5 4.1 การทำงานเป็นทีม ทุกสัปดาห์ 5%
6 3.1 สอบปฏิบัติ 16 20%
1) นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2541. จุลชีววิทยาทั่วไป.พิมพ์ครั้งที่ 2.  สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ, 735 น.
2) Lansing  M.  Presscott,  John P. Harley,  Donald  A.  Klein.  1999. Microbiology. 4 ed. The  McGraw-Hill  Companies, Inc., U.S.A., 932 p.
3) Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. 1997. Microbiology : an introduction. California:            Addison Wesley Longman, Inc.
พิจารณาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และ พิจารณาจากผลการประเมินผู้สอน การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนผ่านงานมอบหมาย
2.1 มีช่องทางให้นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิจารณ์การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น ผ่านงานมอบหมาย
มีการปรับปรุงการสอนโดยปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาทันสมัย มีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้เพิ่มเติม มีการนำเสนอสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอ ยูทูปที่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานที่มอบหมาย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะ