การออกเสียงภาษาอังกฤษ

English Pronunciation

 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตเสียงพูดของคนเรา
2.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอวัยวะสำคัญที่ใช้และมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเสียงและออกเสียง
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการผลิตเสียงพยัญชนะและสระในภาษา
4.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสัทอักษรของระบบ IPA และรู้จักการถ่ายทอดเสียงด้วยระบบนี้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านสัทอักษรและสามารถถอดเสียงโดยสัทอักษรได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทำนองเสียงเพื่อสื่อความหมายในบริบทต่างๆ
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้าง ภาษาอังกฤษในระดับคำวลี และประโยค ผู้เรียนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายรายวิชา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ รวมทั้งอวัยวะที่ใช้ในการผลิตเสียง หน่วยเสียง พยัญชนะและ สระภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง การถอดสัทอักษรตามสากล และการวิเคราะห์ระบบเสียงเบื้องต้น การลงเสียงหนักเบา ทำนองเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบททางการสื่อสารต่าง ๆ
 
English pronunciation, including speech organs, consonant and vowel sounds, phonetic symbols, phonetic transcription, phonemes, basics of phonology, stress and intonation patterns, as well as practical application and communication in an authentic context
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

        ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
                    [O]   (1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
                    [O]  (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
                   [O]  (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
                   [  ]  (4)  มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
                    [  ]   (5)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
         (1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
         (2) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม
              จริยธรรม
        (3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
            มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
         (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อเรียนรู้หน้าที่
           ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1)  การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ
      ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
(2)  บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
      และการเข้าร่วมกิจกรรม    
(3)  การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
           [l]  (1) จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
           [l]  (2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้
                  (3) เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
                  (4) แปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
          [O]   (5) สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง
                 (6) ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
          [O]  (7) ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบท
                      วัฒนธรรมข้ามชาติได้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
          (1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและ
                สถานการณ์จำลอง
           (3) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน
           (4) ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า หาความรู้ และการเรียนรู้ออนไลน์
               ในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
       (1)  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน
            (2) ทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา
            (3) การนำเสนองานมอบหมายและการเขียนรายงานการค้นคว้ารายบุคคล
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
    [l]  (1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
           (2) มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล
           (3) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษามาวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
     (1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
     (2) การระดมสมองและอภิปรายโต้แย้งในหัวข้อที่กำหนด
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามแนว Constructivism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เช่น การเรียนรู้
          แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
          การเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐาน (Project-based learning) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
          (Design thinking)
       (4) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
   
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
    (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและผลการปฏิบัติของนักศึกษา   
    (2) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
    (3) จัดการสัมมนา การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
    (4) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
    (5) การประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดของผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคณาจารย์
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
            (1) มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
            (2) ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
   [O] (3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
        (1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ
             ในเนื้อหารายวิชา
        (2) จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในรายวิชา มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  (Collabolative   
             learning) โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
        (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน เพื่อเรียนรู้
           กระบวนการกลุ่ม ทักษะสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ให้เกียรติ ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของมนุษย์
       (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
        (1) การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการกลุ่ม
        (2) ประเมินและติดตามกระบวนการเรียนรู้
        (3) การสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกระบวนการกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                 (1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อย่างถูกต้อง
               (2) นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     [O]   (3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
     [O]   (4) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                  ตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
        (2) มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวมแ วิเคราะห์
             และตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน
        (3) ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่าง
                    เหมาะสม
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
      (1) การประเมินผลงาน รายงาน และการนำเสนองาน
      (2) สอบย่อยตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
      (3) กลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
      (4) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
               (1) ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
                (2) ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ
    [O]   (3) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
       (1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและ
           แนวปฏิบัติ ที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา
       (2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
       (3) จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา
             และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
       (4) แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
          (1)  ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
         (2)  ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ
         (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
         (4)  การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริธรรม 2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4) มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (5) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ (1) จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง (2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และ ประโยคได้ (3) เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (4) แปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (5) สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง (6) ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 7) ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบท วัฒนธรรมข้ามชาติได้ (1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ (2) มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล (3) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษามาวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบ (1) มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม (2) ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม (1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อย่างถูกต้อง (2) นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ (1) ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม (2) ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ (3) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระบบสากล
1 BOAEC172 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1. , 1.2, และ 1.3 การเข้าชั้นเรียนและ ความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1 , 2.2, 2.5, 2.7 3.1, 4.3, 5.3, และ 5.4 สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 ( สอบกลางภาค ) สัปดาห์ที่ 17 ( สอบปลายภาค ) สอบกลางภาค 20 % สอบปลายภาค 20 %
3 4.3, 5.3, 5.4, และ 6.3 ผลทำงานกลุ่ม และ การรายงาน นำเสนองานผลการค้นคว้า สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 16 10%
4 2.1, 2.2 และ 3.1 ทดสอบย่อย สัปดาห์ที่ 2-8 สัปดาห์ที่ 10- 15 10%
5 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 และ 3.1 สอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล สอบปฏิบัติเป็นคู่ สัปดาห์ที่ 3 - 8 สัปดาห์ที่ 10 - 15 30%
เอกสารและตำราหลัก
ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. การออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 188หน้า, /2552
พลเรือเอก ชุมศักดิ์  มัธยมจันทร์.วิธีออกเสียงและสำนียงภาษาอังกฤษ.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์วิฑูรย์ การปกฯ, 136 หน้า,/2547.
Lane L, Focus on pronunciation 1. New York : Pearson Education, 2005, 184 pp.
เอกสารประกอบการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เว็บไซค์ที่เกี่ยวกับสอนการออกเสียง www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html www. Antimoon.com , และ http://lc.ust.hk
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
1) การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
2) ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
กลยุทธ์การประเมินการสอน (ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ ทีมผู้สอน หรือผล การเรียนของนักศึกษา)
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
1) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจ ในเนื้อหา
4) ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
5) ประเมินจากการนำเสนองานของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการ ปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
1) ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
2) สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3) สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่ มอบหมาย)
         - ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละ คนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็น รายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
         - ในระหว่างการเรียนการสอนมีการประเมินผลการนำเสนองานของนักศึกษา และให้คำแนะนำและบอกผลการประเมินการนำเสนองานว่าเหมาะสมอย่างไร รวมทั้งต้องปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
     1) ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษา เนื้อหาให้ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
     2) มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความ น่าสนใจ
     3) ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน
     4) ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชา ในการประเมิน
          คุณภาพการศึกษา ประจำปี