ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง

Microcomputer System and Interfacing

ศึกษาการจัดองค์กรภายในไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ศึกษาซอฟต์แวร์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมควบคุมระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ ศึกษามโนภาพของการอินเตอร์เฟสซิ่ง แฮนเช็คกิ้ง โปรแกรมขัดจังหวะ ศึกษาการอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมและขนาน ศึกษาการเชื่อมโยงไมโครคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย
ศึกษาการจัดองค์กรภายในไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ชนิด 8 บิต 16 บิต      32 บิต และ 64 บิต ศึกษาซอฟต์แวร์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ศึกษาโปรแกรมควบคุมระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ ศึกษามโนภาพของการอินเตอร์เฟสซิ่ง แฮนเช็คกิ้ง โปรแกรมขัดจังหวะ ศึกษาการอินเตอร์เฟสแบบอนุกรมและขนาน ศึกษาการเชื่อมโยงไมโครคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
วันศุกร์ ของสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล