การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network Administration

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยหรือวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ 1.2 เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และอาจารย์ 1.3 เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนและเรียนรู้การเสนองานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้ไปศึกษาค้นคว้ามา
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและกำหนดค่าทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน รูปแบบต่าง ๆ การค้นหาเส้นทาง การจัดสรรหมายเลขไอพีแบบคงที่และแบบพลวัต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ระบบความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบช่องทางการสื่อสารชนิดส่วนบุคคล และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์กับองค์กรแบบต่าง ๆ
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น.
1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี  ศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมในการทำงานด้านระบบเครือข่าย 2. อภิปรายกลุ่ม/ทำงานเดียว/กลุ่ม หรือทำงานเขียนนำเสนอรายบุคคลตามรูปแบบฟอร์มที่กำหนด 3. กำหนดให้นักศึกษาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมาเป็นประเด็นกำหนดปัญหา
1. พฤติกรรมการเขียนเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ตรงเวลา 2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ประเมินผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาจากการค้นคว้าตามหลักการสากล
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 2.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ประ กอบ ให้ นักศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมเพื่อหา หัวข้อโครงงาน ฝึกปฏิบัติ การเขียน รายงานและการนำเสนอ การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากงานตามที่มอบหมายหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปเป็นโปรแกรมและนำเสนอ โดยเป็นโครงงาน Problem-based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ทดสอบปฏิบัติย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางปฏิบัติงาน และทฤษฎีเนื้อหา 2. ประเมินจากการนำเสนอผลการทำงานของผลงานที่นักศึกษาค้นคว้าและสร้างเอง หรือมีโจทย์จาก Problem-based Learning จากชีวิตประจำวัน
1. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1. การมอบให้นักศึกษาเขียนระบบงานที่ได้จากการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการที่นักศึกษาได้ค้นคว้าเอง และนำเสนอผลงานของตนเอง 2. อธิปรายกลุ่ม 3. วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างที่เหมาะสม
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีระบบงาน แนวคิดแก้ปัญหา 2. วัดผลจากการประเมินงานทจัดทำผลงาน การนำเสนอ ผลงานของนักศึกษา 3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติ งาน หรือการดำเนินการ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ
1. ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรูปเล่มรวบรวมผลงานโดยเน้นการติดตั้งระบบเครือข่ายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2. นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 2. ประเมินจากรายงานและ รูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT604 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7, 2.1, 2.4-2.6,3.2 ระบบงาน ออกแบบ อภิปราย และการมีส่วนร่วม 5-13,16 60%
2 สอบกลางภาค ,สอบปลายภาค สอบกลางภาค ,สอบปลายภาค 7,17 40%
 อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช. การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD.2548
- การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การสังเกตความสนใจของนักเรียน การซักถามในห้องเรียน ผลการตรวจแบบฝึกหัด การบ้านและรายงาน
1. แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน 2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียน
-ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา