ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ

English for Hospitality

1. เพื่อศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ
2. เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการต่างๆ อาทิ ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและการเดินทาง ผลิตภัณฑ์และบริการ
3. เพื่อฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจบริการต่างๆ อาทิ ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดอก อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและการเดินทาง ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจบริการ
คำศัพท์ สำนวนภาษา ทักษะการฟัง พูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการต่างๆ อาทิ ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและการเดินทาง ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ
English vocabulary and language expressions, listening, speaking, reading and writing skills in part of various services in the hospitality industry, such as accommodation, food and beverage, tourism and travel, products and services as well as the use of information technology and communication to develop English skills in different service businesses.
อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม (รายที่ต้องการ) จำนวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1.5 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน ประเมินผลงานโดยตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
2.5 สรุปความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง
2.6 ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
2.7 ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและสถานการณ์จำลอง จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือ การเชิญผู้เชี่ยวขาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า หาความรู้และการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา การนำเสนอผลงานและกาเขียนรายงานรายบุคคล รายคู่และรายกลุ่ม การสังเกตจากการอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
3.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง การระดมสมองและอภิปรายโต้แย้งในหัวข้อที่กำหนด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามแนว Constructivism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เช่น การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐาน (Project-based learning) และ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและผลการปฏิบัติของนักศึกษา ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน จัดการสัมมนา การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน การประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดของผู้เรียน  เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือ คณาจารย์
4.3 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในรายวิชา มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Collaborative learning) โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชนเพื่อเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทักษะสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ให้เกียรติ ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของมนุษย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนะรรมนานาชาติ
การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการกลุ่ม ประเมินและติดตามกระบวนการเรียนรู้ การสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกระบวนการกลุ่ม การประเมินตนงเอง และการประเมินโดยเพื่อน
5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
5.4 ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
การประเมินผลงาน รายงาน และการนำเสนองาน สอบย่อยตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา กลางาภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
6.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้นในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3.1 ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 1.5 2.5 2.6 2.7 3.1 4.3 5.3 5.4 6.3
1 BOAEC156 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5 สังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ ตลอดภาค 10%
2 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 4.3, 5.3, 5.4 งานมอบหมาย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาค, สัปดาห์ที่ 9 , สัปดาห์ที่ 17 30% , 25%, 25%
3 6.3 การศึกษาดูงาน 16 10%
1. Be my guest
2. English for tourism and hospitalities
3. English in Hotel
 
1. Be my guest
2. English for tourism and hospitalities
3. English in Hotel
website
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
• การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
• ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
• การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
• สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
• สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
• ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
• ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
• ประเมินการฝึกปฏิบัติการนำเสนองานอภิปรายงานวิจัยที่ได้มี หาข้อมูล วิเคราะห์และสรุป
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
• ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียนทุกปี
• สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์