ฟิสิกส์ทางการเกษตร

Physics for Agriculture

1.1. เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ทัศนศาสตร์ และแม่เหล็ก – ไฟฟ้า
1.2. เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์
1.3. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะปฏิบัติการที่เป็นระบบ
1.4. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
1.5. เพื่อสร้างเสริมจิตพิสัยในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบตามหลักทางวิทยาศาสตร์
2.1. ปลูกฝังการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล
2.2. ส่งเสริมความให้มีความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ เซลล์แสงอาทิตย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี และการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ทางการเกษตร รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณปัญหาด้านเกษตรกรรม Study and practice of experimental laboratory on kinematics, dynamics, fluid mechanics, waves, sound, thermodynamics, electricity, optics, solar cells, fundamentals of radiation and Physics application for agriculture including creative skill of analysis and calculation of Agriculture problums.
3.1. วันพุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น.
3.2. facebook    watee panthuwat
1.1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด
1.2.2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการวัดผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1.3.1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา
1.3.2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายครอบคลุมเนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชา และมีปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ
2.2.2 มอบหมายให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษาด้วยตนเอง
2.2.3. กำหนดหัวข้อทางวิชาการให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.1 ทดสอบย่อย
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.3 ประเมินจากรายงานการทดลอง และงานที่มอบหมาย
3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 ฝึกทักษะ ตามหัวข้อทางวิชาการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
3.2.2 อธิบายความเชื่อมโยงของความรู้ในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน
3.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษา ทำแบบฝึกหัด และนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
3.3.1. ทดสอบย่อย
3.3.2. แบบฝึกหัด รายงานการทดลอง และการนำเสนองาน
4.1.1.  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
4.2.1 ทำปฏิบัติการ และสังเกตการมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ
4.2.2 ให้นำเสนอผลการทดลอง โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน
4.2.3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ
4.3.1. ประเมินจากความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมงานกลุ่ม
4.3.2. ประเมินจากการนำเสนองาน
5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม
5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2.1 สามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้โดยสามารถประมวลผลเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนได้
5.2.2 นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองได้โดยการใช้กราฟ
5.3.1 ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communicational Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC119 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 2.1, 3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาค 4,5,13 9,17 20% 20%
2 1.3, 2.1, 3.2, 4.3, 5.2 ประเมินจากรายงานการทดลอง ประเมินจากแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม ประเมินจากการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.3 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ทางเกษตร
1. รศ.ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
2. โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์. ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543
3. ฟิสิกส์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ฟิสิกส์ 1 ทบวงมหาวิทยาลัย
5. ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย ฉันทนา อิสรางกูล ณ อยุธยา และอุไรวรรณ จุณภาค
6.  Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 9th Ed.
WWW.rmutphysics.com 
1.1    ผลการประเมินผู้สอนออนไลน์
1.2    การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   ติดตามงานที่มอบหมาย
2.3   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน  
3.1 ปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา
3.2 จัดทำ และพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน  
4.1 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้
4.2 มีการบันทึกหลังการสอน  
5.1 นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา คะแนนสอบ นำมาสรุปผล และพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป