ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

Physics for Argo - Industry

 
1.1 เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานทางทดลอง จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียงและแสง ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์

1.2 เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

1.3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะปฏิบัติการที่เป็นระบบ

1.4 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ

1.5 เพื่อสร้างเสริมจิตพิสัยในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบตามหลักทางวิทยาศาสตร์
 
2.1 ปลูกฝังการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล

2.2 ส่งเสริมความให้มีความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป

2.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป

2.4 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล คลื่น เสียงและแสง ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและเทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สำคัญทางฟิสิกส์รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำนวณเพื่อแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมเกษตร          
The study and laboratory experiments course.Topics are kinematics, dynamics and fluid mechanics, waves, sound and light, kinetic theory of gases and thermodynamics, electricity, direct current and alternating current, optics and electronics. Teaching focuses on the main principle including with skills of analytic and calculation for solving Agro-industry problems.
1
 
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

˜1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

š1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด

2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการวัดผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา

2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  

2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 

3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  

5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง

2.การสังเกต

3.ข้อสอบอัตนัย

4.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติการ
 
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  
5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง

2.การสังเกต

3.ข้อสอบอัตนัย

4.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติการ
 
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ 
  2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 

3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  

5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม

š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  

2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 

3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  

5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง

2.การสังเกต

3.ข้อสอบอัตนัย

4.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติการ
 
˜6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

˜6.2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

˜6.3สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  

2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 

3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  

5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
 
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  

2. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning) 

3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)

4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)  

5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC118 ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ 1. การทดสอบย่อย 2. สอบกลางภาคและปลายภาค ตามความเหมาะสม 70%
3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา การเข้าปฎิบัติการทดลอง - รายงานผลการทดลอง - แบบสังเกต - การนำเสนอผลการทดลอง ตามความเหมาะสม 20%
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
- www.rmutphysics.com/
- https://web.njit.edu/~binchen/phys111/
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/scibook/physcis-for-everyday/index/index1.htm
1.1 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ผลการเรียนของนักศึกษา
ปรับปรุงสื่อ และเอกสารการสอน พร้อมทั้งใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำมาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้หลากหลาย