การปฏิบัติวิชาชีพ

Professional Practice

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม กระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ การติดต่อกับผู้ว่าจ้าง การเขียนโครงการ การประสานงานกับสถาปนิกและวิศวกร การทำสัญญา รายการ การออกแบบร่างและแบบก่อสร้าง การบริหารและจัดการภายในสำนักงาน มารยาทในการปฏิบัติวิชาชีพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม การติดต่อผู้ว่าจ้าง การจัดทำแบบเอกสารประกอบการปฏิบัติวิชาชีพ มารยาทในการประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม กระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ การติดต่อกับผู้ว่าจ้าง การเขียนโครงการ การประสานงานกับสถาปนิกและวิศวกร การทำสัญญารายการ การออกแบบร่างและแบบก่อสร้าง การบริหารและการจัดการภายในสำนักงาน มารยาทในการปฏิบัติวิชาชีพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อบรมนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม จำลองสถานการณ์หรือนำกรณีศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมมาถ่ายทอด

มอบหมายงานกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียน การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน การดูแลห้องเรียนและสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย จำลองสถานการณ์ สอบถามเพื่อทบทวนความรู้ มอบหมายงานกลุ่ม สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏี ผลงานที่มอบหมายมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี

การอภิปรายในชั้นเรียน และการนำเสนอผลงานสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.มีทักาะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
บรรยายโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาปัญญา

มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าและวิเคราะห์ร่วมกัน
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่วัดความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผลงานที่นำเสนอมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
แบ่งกลุ่มร่วมอภิปราย เพื่อพัฒนาบทบาทผู้นำและผู้ตาม

มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของนักศึกษา
สังเกตพฤติกรรมการศึกษาและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน ประเมินภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามจากการทำงานกลุ่มที่มอบหมาย ประเมินการทำงานเป็นทีมจากงานกลุ่มที่มอบหมาย
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้ นศ.เลือกวิธีการนำเสนอผลงานด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้นักศึกษาระหว่างการสอน
ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมจากผลงานและวิธีการนำเสนอ ประเมินทักษะการสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมจากผลงานและวิธีการนำเสนองาน

ประเมินทักษะการสื่อสารภาษาจากการอภิปรายในชั้นเรียนผลงานและการนำเสนองาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักาะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT404 การปฏิบัติวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 50%
2 ด้านความรู้ความเข้าใจ การสอบกลางภาค/ปลายภาค และการทำรายงาน 10/16-17 15%
3 ทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาค/ปลายภาค และการทำรายงาน 10/16-17 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ งานกลุ่ม /การนำเสนองานปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 15%
5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานปฏิบัติ 10-16 5%
5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานปฏิบัติ 10-17 5%
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม รศ.วีระ บูรณากาญจน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2529
-การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม รศ.อวยชัย วุฒิโฆสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2544
-หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม รศ.มาลินี ศรีสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พฤษภาคม 2544
- คู่มือสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์2537
- กฎหมายอาคาร เล่ม 1-2 อาษา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น
http://www.asa.or.th/
http://www.winyou.net/
http://www.act.or.t
http://www.yotathai.com/yotanews/law-building-2558