สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Seminar

: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝึกการทำงานทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา
เพิ่มเนื้อหาส่วนการใช้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นสื่อทางอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการค้นคว้า และนำเทคโนโลยีมัลติเมียมาช่วยในการนำเสนองาน
ศึกษาค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นเพื่อนำเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา
Study and research the topic of computer science problem. Each student or group finds an interesting topic. Collect, paraphrase, and summary the opinion for presenting to the meeting.
 วันพุธและศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ โทร.054 710259 ต่อ 7254 รวม 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  E-mail; nongnuchketui@rmutl.ac.th

 
˜1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
˜1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
˜1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
˜1.5 เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
˜1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
š1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
สอดแทรกกฏระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้อง สอดแทรกให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดขอบในการทำงานเป็นทีม

สอนให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในงานของตนเอง โดยต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง
การประเมินจากความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การประเมินจากความตรงเวลาในการส่งงาน และการร่วมกิจกรรม การประเมินจากวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
š2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
˜2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
˜2.3 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
˜2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
˜2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง
˜2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
š2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
š2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอบถามความก้าวหน้าการทำงานที่ได้รับมอบหมาย การศึกษาดูงานและหรือเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เฉพาะเรื่อง

การศึกษาที่เน้นค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่นำมาเสนอ

ประเมินจากการนำเสอนหน้าชั้นเรียน
š3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
š3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
˜3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
˜3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
การมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน

การสอนแบบตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยน ซักถามตอบ
การประเมินจากการตอบคำถามในห้องเรียน การประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
˜4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
š4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
˜4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
š4.4  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
š4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
š4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
การมอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล

แนะนำการติดต่อประสานงานกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
การประเมินจากโครงงานกลุ่มที่นำเสนอ การประเมินจากการแบ่งงาน ความรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม
š5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
˜5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
˜5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
˜5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
ยกตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วสอนให้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการนำมาใช้งาน การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์

การนำเสนองานด้วยวิธีวาจา
การประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

การประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง ปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5.ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ สื่อสาร และ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCS701 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 6. ทักษะปฏิบัติ การเข้าชั้นเรียน 1-15 5%
2 2. ความรู้ 2.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมสัมมนาและร่วมแสดงความคิดเห็น ทุกสัปดาห์ 15%
3 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะปฏิบัติ การนำเสนองานภาคบรรยาย 4-7, 9-11 30%
4 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะปฏิบัติ การนำเสนองานภาคโปสเตอร์ 14 30%
5 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะปฏิบัติ การค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่างๆ บทความวิชาการและหรือรายงานที่นำส่ง ทุกสัปดาห์ 20%
คู่มือปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559
ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซด์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
1.1 ซักถามในชั้นเรียน จากการเข้าร่วมฟังการสัมมนา
1.2 เข้าร่วมฟังการสัมมนาทุกครั้ง
1.3 พิจารณาบทความการสัมมนา รายงาน และโปสเตอร์ที่นักศึกษาจัดทำ
1.3 ประเมินผลการสัมมนาทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเมินผลการสัมมนาทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
ไม่มีรายละเอียดการปรับปรุงการสอน เนื่องจากรายวิชานี้ทำการเปิดสอนเป็นครั้งแรกของหลักสูตร
ซักถามผลการนำเสนองานภาคบรรยายและโปสเตอร์อีกครั้ง หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น และการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
นำผลลัพธ์จากข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงแก้ไขในแต่ละสัปดาห์หลังจากประเมินแล้ว ส่วนกรณีผลการเรียน จะต้องทำการปรับปรุงเอกสารการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษา