คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร

Computer for Communication Design

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
⬤  1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
◯ 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
◯ 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
◯ 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
◯ 3.2 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
⬤ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้
⬤ 3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
◯ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
◯ 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
⬤ 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ด้านทักษะพิสัย
⬤  6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
ปรับเปลี่ยนจำนวนคาบในการเรียนแต่ละโปรแกรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและเพิ่มโปรแกรม Indesign เข้ามาเพิ่อช่วยเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาในการทำสิ่งพิมพ์อนไลน์และออฟไลน์ และจะสอดแทรกเนื้อหาของงานให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ และพัฒนาในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ โดยผสมผสานเข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลก และการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงมีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับชุมชนเพิ่มอีกด้วย
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมเบื้องต้น ด้านกราฟิก ด้านสองมิติและสามมิติ รวมทั้งด้านภาพและเสียงในยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสื่องานออกแบบสื่อสาร
อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
⬤  1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
◯ 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
✓ ฝึกปฏิบัติ  ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
◯ 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
◯ 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
✓ สาธิต/ดูงาน ✓ ฝึกปฏิบัติ ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
✓ ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
◯ 3.2 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
⬤ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้
⬤ 3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างสรรค์ผลงาน  
✓ นำเสนอข้อมูล ✓ ฝึกปฏิบัติ ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
✓ ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน) ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
◯ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
◯ 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
✓ มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) ✓ ฝึกปฏิบัติ ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและความรับผิดชอบ
✓ ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ✓ ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด ✓ ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
⬤ 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✓ ฝึกปฏิบัติ
✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
⬤  6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
✓ มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)  ✓ นำเสนอข้อมูล ✓ ฝึกปฏิบัติ
✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) ✓ ประเมินจากการสอบปฏิบัติ ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 4.2, 4.3 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทัศนคติที่เปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 1-18 5
2 3.2, 3.3, 3.4, 5.2 สอบกลางภาคและปลายภาค (สอบปฏิบัติ) 9, 18 10
3 2.1, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4 การปฏิบัติงาน การนำเสนองาน และผลงานรายบุคคล 1-16 15
4 4.2, 4.3 การทำกิจกรรม Pin up & Crit Review 1-18 5
5 2.1, 2.4, 5.2, 6.1 งานปฏิบัติในคาบเรียน 1-18 65
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.(2556).Essential Photoshop CS6 ตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก: ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ปาพจน์ หนุนภักดี.(2555).Graphic Design Principleนนทบุรี: ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด. วสันต์ พึ่งพูนผล.(2558).Professional Guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์.นนทบุรี: ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด. เนรมิต แผ่นทอง.(2556). คู่มือใช้งาน & แต่งภาพให้สวย Photoshop CS6.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด. ภาคย์พงศ์ พงศ์อติชาต.(2553). Hobby Retouch Photoshop.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้ ๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ๑.๒ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ๑.๓ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ ๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน ๒.๒ ผลการเรียนของนักศึกษา ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน ๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ ๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ