โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science Project

โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง เป็นการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยว ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทำการศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ศึกษารูปแบบการเขียนงานวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ จัดทำรายงาน และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงงาน โดยประยุกต์ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองทั้งรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม
โครงงานวิจัยเฉพาะเรื่อง เป็นการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยว ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทำการศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ศึกษารูปแบบการเขียนงานวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยโดยใช้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ จัดทำรายงาน และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ

Computer Science project is possible to be individual or group project  under super vision by lecture. Student or each group need to be well study problem and solution seeking systematically. Study on research proposal writing based on  basic, idea and technique of computer science. Student must  finished software, test , installation, making the report and passed oral examination and presented to committee.
6
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน
มีความรู้และเข้าใจการนำทฤษฎีมาประยุกต์ และนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้
มีการบูรณาการความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กับศาสตร์ด้านอื่น
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
นำเสนอความก้าวหน้า
สืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศ
รวบรวมศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์องค์ความรู้
ปฏิบัติจริง กับโครงงานของตนเอง
อาจารย์แนะนำแนวทาง
ผลงานวิจัยและนำเสนอความก้าวหน้า
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สามารถรับผิดชอบต่องานตนเองได้
แนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลอื่น นอกจากในตำรา
สังเกตจากการแก้ไขปัญหา และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่แนะนำให้
สามารถสื่อสารในรูปแบบปากเปล่า และใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
จัดทำหัวข้อโครงงาน และพัฒนาโครงการ และนำเสนอ
การนำเสนอ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพ
ฝึกการนำเสนอ
สังเกตจากบุคลิกท่าทางการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCS703 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล