ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English Grammar for Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4) มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (5) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ  
1.2.1. พูดคุยทำความเข้าใจ สร้างข้อตกลงในห้องเรียน
1.2.2 ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
1.2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
(1) การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (2) บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม (3) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน  
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาโดยสามารถประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การสร้างประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้   (3)เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (5)สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง  
2.2.1 สอนโดยการบรรยายให้ความรู้ ผนวกกับการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student-Centered) 2.2.2 สอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) เช่น สร้างสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เป็นต้น 2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาและวิเคราะห์โครงสร้าง ตลอดจนการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน 2.2.4 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 2.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติ / การทำกิจกรรมของนักศึกษา 2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
 3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้การใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น มาใช้ในวิชาการและวิชาชีพ เช่น การอ่าน การเขียน การแปล เป็นต้น 3.1.2 ทักษะในการนำความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล ให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบท
3.2.1 บรรยายให้ความรู้ ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภาษา 3.2.2 นักศึกษาซักถาม ระดมสมองและอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3.2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดตามเนื้อหาการบรรยายและเรียนรู้การแก้ปัญหา 3.2.4 นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 3.3.2 การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3.3.3 การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จำลอง
3.3.4 การอภิปราย ระดมสมอง
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสำเร็จตามกำหนดเวลา
4.2.1  สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2.2  จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
4.2.3  จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4.2.4  มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษาในห้องเรียน 4.3.3 ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 4.3.4 ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา
5.1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
5.1.2. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และนานาชาติ
5.2.1 สอดแทรกความรู้และมอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษา รวบรวม นำเสนอ และทำรายงาน
5.2.2 แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษ และเทคโนโลยีสารสนเทศตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา
5.3.1 ประเมินตามสภาพจริง ผลงาน รายงาน การนำเสนองาน
6.1.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 6.1.2 ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ 6.1.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
6.2.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 6.2.2 ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ 6.2.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
(1) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (4)  การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.4 มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม 1.5 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ 2.1 จดจำและออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 2.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี ประโยค ได้ 2.3 เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 2.4 2.5 สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง 2.6 2.7 3.1 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล 3.3 4.1 4.2 4.3 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม 5.1 5.2 5.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 5.4 ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติและวัฒนธรรมนานาชาติ ุ6.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 6.2 6.3
1 BOAEC173 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จิตพิสัยและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สังเกตุพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ความมีวินัยตรงต่อเวลาของการเข้าเรียนและการส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 คะแนนเก็บ 1. ประเมินจากกิจกรรมที่มอบหมาย เช่น แบบฝึกหัด บทบาทสมมุติ สนทนา ค้นคว้า รายงาน นำเสนอ อภิปราย 2. ทดสอบย่อยท้ายบท 1-7, 9-16 40%
3 สอบกลางภาค ข้อสอบกลางภาค 8 25%
4 สอบปลายภาค ข้อสอบปลายภาค 17 25%
หนังสือ
1. Basic English Grammar_ For English Language Learners (Basic English Grammar for English Language Learners)
2.Complete English Grammar Rules_ Examples, Exceptions, Exercises, and Everything You Need to Master Proper Grammar
3. English for Everyone_ English Grammar Guide. A comprehensive visual reference
4. RaymondMurphy-English Grammar in Use (Cambridge University Press,2019)
 
 
เอกสารประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน CRM Domestic Voice จาก National Institute of Open Schooling , Regional Centre, Bhopalหน่วยที่4 Grammar for communication