สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Cooperative Education in Computer Science

นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาาในหลักสูตรกับการปฎิบัติงานตลอดจนการจัดทำโครงงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า และรายงานเป็นรูปเล่ม มีการประเมินผลร่วมกันระว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกาอบอาชีพ
นักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตรงกับสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาาในหลักสูตรกับการปฎิบัติงานตลอดจนการจัดทำโครงงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอโครงงานแบบปากเปล่า และรายงานเป็นรูปเล่ม มีการประเมินผลร่วมกันระว่างหน่วยงานและสถานศึกษา และพัฒนาตนเองไปสู่การประกาอบอาชีพ
 
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต รักษาความลับของสถานที่ฝึกงาน  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา  1.3 เคารพกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน  1.4 มีความขยันหมั่นเพียร อดทน สู้งาน  1.5 มีความรับผิดชอบ
- ปฐมนิเทศนักศึกษา ที่พึงปฏิบัติก่อนฝึกงาน  - กำหนดตารางเวลาทำงานประจำวัน  - กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานประจำ  - นักศึกษารับผิดชอบในตนเองให้เข้ากับกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงาน  - มอบหมายงานที่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน  - ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือผู้บริหาร จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก  ระหว่างการฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และให้มีลายเซ็นรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละอาทิตย์  - อาจารย์นิเทศ ประเมินความซื่อสัตย์  การรักษาความลับ และความรับผิดชอบของ  นักศึกษาจากข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล