การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Research for Professional Learning Development

1 เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด ประเภท แนวปฏิบัติการวิจัย
2 เพื่อให้สามารถเลือกหัวข้อและกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย
3 เพื่อให้สามารถการศึกษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4 เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5 เพื่อให้สามารถการสร้างเครื่องมืองานวิจัย
6 เพื่อให้สามารถปฏิบัติการวิจัย
7 เพื่อให้สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
8 เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย
9 เพื่อให้มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
10 เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ประเภท แนวปฏิบัติการวิจัย การเลือกหัวข้อและกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย ศึกษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมืองานวิจัย สามารถปฏิบัติการวิจัย และการใช้ ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาผู้เรียน การเขียนโครงร่างการวิจัย พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ประเภท แนวปฏิบัติในการวิจัย เลือกหัวข้อและกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติ สร้างเครื่องมืองานวิจัย ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย เขียนบทความวิจัยโดยคำนึงจรรยาบรรรณนักวิจัย
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทางไลน์
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล