ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก

Banana Leaf Work and Carving

1. เห็นคุณค่าของงานแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
2. เข้าใจความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
3. แกะสลักผักผลไม้เพื่อนำไปตกแต่งอาหารและสถานที่
4. ประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง
5. จัดตกแต่งงานแกะสลักผักผลไม้และงานใบตองได้อย่างสวยงามเหมาะสม
เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการแกะสลัก และภาชนะจากใบตองเพื่อนำไปตกแต่งอาหารและสถานที่
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง การปอก การคว้าน การแกะสลักผักและผลไม้ การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง เพื่อนำไปจัดตกแต่งอาหารโต๊ะอาหาร และสถานที่
ใก้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 
การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานที่มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
2.3 มีทักษะในการประยุกต์และใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ รายงาน ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม โดยนำหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ทดสอบกลางภาค ปลายภาค การให้คะแนนภาคปฏิบัติ และรายงานที่มอบหมาย
-ฝึกใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
สาธิต และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ผลงานภาคปฏิบัติ
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานภาคปฏิบัติได้
บางบทเรียนให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม 
พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงาน การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ผลงานของกลุ่ม
-
-
-
สามารถแกะสลักผักผลไม้ ประดิษฐ์งานใบตอง และสามารถจัดตกแต่งงานแกะสลักผักผลไม้และงานใบตองได้
สาธิตและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ผลงาน และรายงานการฝึกปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 10%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 1-8 10-16 30%
3 ทักษะทางปัญญา การปฏิบัติงาน การค้นคว้างานและการออกแบบงาน 1-16 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม 1-16 5%
5 ทักษะการวิเคราะหื เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 0%
6 ด้านทักษะพิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติ และสอบปฏิบัติ 1-16 40 %
 
คนีงนิจ กัญหะกาญจนะ. (2554). ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้า.
จอมขวัญ สุวรรณรักษ์. (2547) การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้า.
 
เวปไซด์ เกี่ยวกับการแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
ผลการเรียน และการฝึกปฎิบัติของนักศึกษา 
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
จากผลการเรียน การฝึกปฎิบัติของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน 
นำผลการเรียน และผลงานการแกะสลักและงานใบตอง สอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขี้น
การทวนสอบโดยดูจากผลการประเมินของนักศึกษา
นำผลการประเมินมาปรับปรุงมคอ 3 ของการสอนครั้งต่อไป