การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Sustainable Tourism

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักการ แนวคิดการและองค์ประกอบ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1.2 เพื่อให้นักศึกษาจำแนกรูปแบบ ลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ แลแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรู้เท่าทันวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคดิจิทัล และยุค Technology disruption
2.2 เพื่อผู้เรียนสามารถจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เน้นความคิดเชิงระบบได้
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
หลักการและแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบในการพัฒนาการท่องเที่ยว นโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวด้านนิเวศวิทยา ด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสังคมวัฒนธรรม ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน MS TEAM ของรายวิชา และเฟสบุ๊คสาขาวิชา
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ online หรือ on site)
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะคุณธรรมจริยธรรม
        โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก (      ) และความรับผิดชอบรอง (      )

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านคุณธรรมจริยธรรม    1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.1.1.1     2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.1.1.2       3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ   การพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นำ 2.1.1.3      4. มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1.1.4    
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน   ü 2.  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ   ü 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ     5.  การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ   ü 6.  การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1)  ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย   ü 2)  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน   ü 3)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน     4)  กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก     5)  ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ด้านความรู้     1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.1      2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2       3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด องค์ความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.3   
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ   ü 2.  ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริงภาคปฏิบัติ   ü 3.  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   ü 4.  การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน     5.  ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ     6.  ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1.  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน   ü 2.  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค   ü 3.  ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน   ü 4.  ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า  
       โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก (      ) และความรับผิดชอบรอง (      )

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะทางปัญญา 1.  มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2.3.1.1    2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2.3.1.2    3. มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 2.3.1.3 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1.  ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย   ü 2.  การอภิปรายเป็นกลุ่ม   ü 3.  การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นทีม     4.  การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ     5.  กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1.  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ     2.  การสอบข้อเขียน   ü 3.  การเขียนรายงาน  
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
        โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก (      ) และความรับผิดชอบรอง (      )

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม 2.4.1.1     2. มีสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 2.4.1.2      3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.4.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1.  บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ   ü 2.  มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม   ü 3.  สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ ü 1.  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน     2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)     3. ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน   ü 4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน     5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา  
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
        โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก (      ) และความรับผิดชอบรอง (      )

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.1   2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 2.5.1.2 3.  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.3

 
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ   1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยผ่านการสอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ     2.  ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสายการบิน   ü 3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน   ü 4. บูรณาการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ     5. ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1.  ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ   ü 2.  ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน     3.  ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์   ü 4.  ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า  
        โดยแสดงความรับผิดชอบหลัก (      ) และความรับผิดชอบรอง (      )

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ข้อที่ตรงกับของหลักสูตร ทักษะด้านการปฏิงานได้อย่างมืออาชีพ   1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2.6.1.1   2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 2.6.1.2   3.  มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 2.6.1.3
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ ü 1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ     2.  จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก     3. ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล  
รายละเอียด วิธีการประเมินผล ข้อ   1.  ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน   ü 2.  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ     3.  ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 2 1 1 3 1
1 BOATH111 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 4.1 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน ตลอดภาคการศึกษา 5
2 2.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 9 25
3 2.1, 3.2,5.2,6.2 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการเรียนการสอน 8 10
4 1.1,1.2,2.2,3.2,4.1,5.1,6.1 ประเมินผลจากผลงานนำเสนองานเดี่ยวและการเข้าพบงานกลุ่ม ตามใบงานที่1-5 8-10 10
5 2.2,3.2,4.1,5.1,6.1 ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม ตามเล่มรายงาน(ใบงานที่1-5) 16 25
6 2.2,3.2 ข้อสอบปลายภาค 17 25
อรไท ครุธเวโช. (2564). การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พิมพ์ครั้งที่ 3 เอกสารคำสอน. เชียงใหม่: มทร.
          ล้านนา.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) [อพท.]. (2561). การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพ:  อพท.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาและคณะ. (2557). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Wood, E. M. (2017). Sustainable Tourism on a Finite Planet: Environmental, Business and Policy Solutions. London: Routledge.  
พรบ. รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เอกสารราชการและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนรายงานของหน่วยงานราชการ เช่น อพท. และ ททท.
วารสารด้านการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบฐานข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาค้นคว้าหาอ่านได้ด้วยตนเอง เช่น
http://www.tourism.go.th
http://www.dasta.or.th
http://www.tourismthailand.org
http://www.unwto.org/index.php
          http://www.mots.go.th
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

 
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง
3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบประเมินของหลักสูตรต่อระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้ Pretest และ Post -test และหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2566 ได้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยเพิ่มการนำเสนอความเข้าใจด้าน Sustainable Development Goals ของ องค์การท่องเที่ยวโลก, Business Model Canvas, การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ BCG Model for Tourism วาระแห่งชาติของรัฐบาลไทยปี 2564 เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติให้นักศึกษาและเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้