การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health

อธิบายความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ได้ สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง การออกกำลังกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of exercise on various systems of the body, prevention of injury from exercise, test and assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise in sports and exercise for health and the practice based on sports and exercises.
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
Brainstorming Team Teaching
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตพิสัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
Team Base Learning Jigsaw Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานที่มอบหมาย การสอบ
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำเสนอผลงาน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กรณีศึกษา
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กรณีศึกษา โครงงาน การนำเสนอผลงาน
ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียโลหิต 
ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของร่างกาย 
ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
บรรยาย 
ฝึกปฎิบัติ 
อภิปรายกรณีศึกษา
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. Brainstorming 2. Team Teaching 1. Team Base Learning , 2. Jigsaw Teaching, 3. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 1. Team Base Learning 2. Jigsaw Teaching 3. Team Teaching 4. Brainstorming 6.1 ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียโลหิต 6.2 ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของร่างกาย 6.3 ทักษะปฎิบัติการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1 GEBHT602 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 30 %
2 1. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะพิสัย การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
3 ความรู้ การสอบกลางภาค , และสอบปลายภาค 9 และ 17 20 %
4 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 - 16 20 %
สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล สมรรถภาพทางกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
http://www.thaihealth.or.th/ http://hss.moph.go.th/index2.php http://thaisportsmed.org/
http://ww.sat.or.th/index.php/en/ http://resource.thaihealth.or.th/article-research http://www.sportscience.or.th/th/ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป