กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

Activities for Health

1.1 อธิบายความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ
1.2 อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
1.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
1.4 สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.5 ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
1.6 ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
1.7 ทดสอบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.
3.1 ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ ทุกเขตพื้นที่
3.1.1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โทร. 053-921444 ต่อ 2820
3.1.2 มทร.ล้านนา เชียงราย  โทร. 053-729660-5
3.1.3 มทร.ล้านนา ตาก       โทร. 055-515904-5
3.1.4 มทร.ล้านนา ลำปาง     โทร. 054-342547-8
3.1.5 มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โทร. 055-298438
3.1.6 มทร.ล้านนา น่าน         โทร. 054-710259
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 Brainstorming
1.2.2 Team Teaching
1.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1.3.2 จิตพิสัย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 Team Base Learning
2.2.2 Jigsaw Teaching
2.2.3 Brainstorming
2.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.3.2 งานที่มอบหมาย
2.3.3 การสอบ
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 Team Base Learning
3.2.2 Jigsaw Teaching
3.2.3 Team Teaching
3.2.4 Brainstorming
3.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.3.2 การนำเสนอผลงาน
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 Team Base Learning
4.2.2 Jigsaw Teaching
4.2.3 Team Teaching
4.2.4 Brainstorming
4.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.3.2 กรณีศึกษา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 Team Base Learning
5.2.2 Jigsaw Teaching
5.2.3 Team Teaching
5.2.4 Brainstorming
5.3.1 การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
5.3.2 กรณีศึกษา
5.3.3 โครงงาน
5.3.4 การนำเสนอผลงาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 - 17 20 %
2 ความรู้ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 และ 17 20 % และ 20 %
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 และ 16 20 %
4 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 20 %
1. พลศึกษา  2. สุขภาพส่วนบุคคล  3. โภชนาการ  4. การปฐมพยาบาล  5. สมรรถภาพทางกาย  6. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  7. วิทยาศาสตร์การกีฬ
1. http://www.thaihealth.or.th/  2. http://hss.moph.go.th/index2.php  3. http://thaisportsmed.org/
1. http://ww.sat.or.th/index.php/en/  2. http://resource.thaihealth.or.th/article-research  3. http://www.sportscience.or.th/th/  4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
1.1 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน  1.2 ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป