การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม

Creation of Scientific Methods for Research and Innovation

เข้าใจการหาข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน
ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้เรียนในการนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2. การส่งรายงานตรงเวลา 3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 มีสามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. ผลงานนิทรรศการ
1. การสอบย่อย 2. การนำเสนอผลงาน 3. รายงาน 4. ผลงานนิทรรศการ
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. ผลงานนิทรรศการ
1. การสอบย่อย 2. การนำเสนอผลงาน 3. รายงาน 4. ผลงานนิทรรศการ
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. ผลงานนิทรรศการ
1. การสอบย่อย 2. การนำเสนอผลงาน 3. รายงาน 4. ผลงานนิทรรศการ
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กรณีศึกษา 2. การนำเสนอผลงาน 3. ผลงานนิทรรศการ
1. การสอบย่อย 2. การนำเสนอผลงาน 3. รายงาน 4. ผลงานนิทรรศการ
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-16 5
2 1.2,2.3,3.2 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-16 10
3 2.3,3.2,4.3,5.2 1. Case Study 2. Expressive Activity 1-11 15
4 2.3,3.2,4.3,5.2 present 1-15 20
5 2.3,3.2,4.3,5.2 Project 12-16 30
6 1.2,2.3 test 9,16 20
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลสื่อออนไลน์ เป็นต้น
ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลสื่อออนไลน์ เป็นต้น
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลสื่อออนไลน์ และข้อมูลจากการสอบถามสัมภาษณ์ เป็นต้น
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ - การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน - ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผู้สอน - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4