การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Data Communication and Networks

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่อสังคม 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อมในการแก้ปัญหาการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำความรู้ ความเข้าใจในระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอาชีพอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้ม ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย   แก้ไข
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เน้น Physical Datalink layer ทฤษฎีเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบบวงกว้าง เครือข่ายแบบเสมือน โปรโตคอล TCP/IPการอ้างแอดเดรสแบบ IP การทำซับเนต การค้นหาเส้นทางแบบต่างๆ การตั้งค่าอุปกรณ์โดยใช้เราท์เตอร์และสวิทช์ชิงในการให้บริการสื่อสารข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย โดยอาศัยโปรแกรมจำลองสถานการณ์  แก้ไข
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)  แก้ไข
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในดูแล จัดการเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การลักลอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการเข้าใช้เครือข่ายโดยมี วัตถุประสงค์ไม่สุจริต การป้องกันตนเอง อภิปรายกลุ่ม 
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม  1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย  แก้ไข
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
มีความรู้ในหลักการของโมเดลTCP/IP (Transportation Control Protocol)และ มาตรฐานระบบเปิด OSI (Open System Interconnection)  เห็นความสำคัญ องค์ประกอบ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โทโปโลยี(topology) สื่อกลางในการรับส่ง(Medium) และโปรโตคอล(Protocol) ออกแบบไอพี  ซับเนต จากโทโปโลยีของเครือข่ายที่กำหนดให้ สร้างแบบจำลองการทำงานของเครือข่ายท้องถิ่น(Local Area Network)จากอุปกรณ์ เชื่อมต่อพื้นฐาน เช่น ฮับ(Hub) กับ เร้าเตอร์(router)เป็นต้น สร้าง VLAN บนสวิทช์เครือข่าย  ระดับ 2 (data link layer)เชื่อมต่อกันหลายซับเนต ผ่านเร้าเตอร์หรือ สวิทช์เครือข่ายระดับ3 (Network layer) สามารถคอนฟิกไดนามิคเร้าติ้งโปรโตคอลแบบไดนามิกเช่นRIP(Routing Information Protocol) สามารถขยายเครือข่ายจาก ระดับท้องถิ่นไปยังเครือข่ายวงกว้าง(Wide Area Network)และสร้างServer จำลองโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น Raspberry P
บรรยาย อภิปราย สาธิตการทำงานของระบบเครือข่ายแต่ละลักษณะบนซอฟแวร์แบบจำลองเช่นPacket tracer เป็นต้น กำหนดทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การศึกษาโดยใช้ปัญหา และการจำลองสถานการณ์ด้วยซอฟแวร์แบบจำลอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคั
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2 ประเมินจากการออกแบบและจำลองการทำงานของเครือข่ายด้วยซอฟแวร์แบบจำลอง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครือข่าย
การมอบให้นักศึกษาทำใบงานที่ต้องออกแบบซับเนต  3.2.2 สาธิตจากแบบจำลองในปัญหารูปแบบต่างๆ  3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการใช้เครือข่ายที่เหมาะสม  3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบแต่ละใบงาน ด้วยการลงมือสร้างแบบจำลอง เป็นรายบุคคล โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เครือข่าย  3.3.2 วัดผลจากการทำงานตามแบบจำลองเครือข่าย  3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา  แก้ไข
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 จัดกลุ่มในการใบงานและวิเคราะห์กรณีศึกษา  4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี เครือข่าย หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  4.2.3 การนำเสนอรายงาน  แก้ไข
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  แก้ไข
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข  5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน  5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา  5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  แก้ไข
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานภายในและภายนอก
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ การประเมินผล 1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค CCNA Online สอบปลายภาค สอบปฏิบัติ 2,4,6 8 16 10-14 5% 10% 20% 15% 35% 2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5% 3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
CCNA course 1–2 2018 เอกสิทธิ์ วิริยจารี เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ กรุงเทพ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2548 MIT Lecture note in Computer Network Department of Electrical Engineering and Computer Science LPIC Exam  แก้ไข
Alvaro Ratana, Advanced IP network design Cisco Press 1999 Fred HalSall Data Communications, Computer Networks and Open Systems 4th ed Addison-Wesley 1996 Geoff Havilland Designing High Performance Campus Intranets with Multilayer Switching Cisco system 1998 

William Stallings Data and Computer Communications 3rd ed Macmillan New York 1991 TCP/IP State Diagram Computer Networking Principles Protocols and Practice  แก้ไข
1. การติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น  2. การทำสายสัญญาณ LAN  3. การใช้งานอาดูโนเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย  4. การใช้งาน Raspberry Pi ในการให้บริการบนระบบเครือข่าย  5. การใช้งาน Packet Tracer  6. http://netacad.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา  2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  3.2 การวิจัยนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ จากการสอบและผลการสอบจากระบบ E-learning และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ