จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

Ethics and Computer Law

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ (ให้ถอดจาก วัตถุประสงค์หลักสูตร มคอ. 2)
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเคารพสิทธิ์บุคคลอื่นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์
ศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อบังคับ นโยบาย  สิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ชม. ทุกวันพุธ
1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายและชมวิดิทัศน์
การสังเกตและแบบทดสอบ
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายและการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต
แบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
บรรยายซักถาม
แบบทดสอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2.  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
แบ่งกลุ่มจัดทำรายงานและนำเสนอรายงานเป็นรูปเล่มหรือสือที่ทันสมัย
1.ประเมินความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมการเสียสละ
2.ประเมินจากการรายงาน
3.ประเมินเล่มรายงาน
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และสื่อวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube 
2. วิเคราะห์สถานการปัจจุบัน แนวโน้มการเสื่อมคณธรรม และการกระทำผิดกฏหมายคอมพิวเตอร์ สถิติการก่ออาชยากรรมต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัดและผลการวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCCS103 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -การเข้าชั้นเรียน -การส่งรายงานตรงเวลา -การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน เช็คชื่อก่อนเข้าใช้เรียน 1-15 10%
2 ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา ให้ทำแบบฝึกหัดหรือการบ้าน 5,10 10%
3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา แบบฝึกหัด/ข้อสอบกลางภาค 8 30%
4 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา เล่มรายงาน/การนำเสนอรายงาน 16 20%
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา ข้อสอบปลายภาค 17 30%
- เอกสารประกอบการสอน
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 314 : หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร (moj.go.th)
https://www.moj.go.th/view/60164
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (mcru.ac.th)
http://arit.mcru.ac.th/laws/
นักศึกษาต้องประเมินผลรายวิชาก่อนสอบปลายภาคเรียน
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี