การจัดการตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน

Marketing Management for Community Business

เพื่อศึกษาการจัดการทางการตลาดของสินค้าและบริการของชุมชน พัฒนาสินค้าของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของตลาด ประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของท้องถิ่น และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของสินค้าชุมชน
เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาดของสินค้าและบริการเพื่อชุมชน พัฒนาสินค้าของท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของตลาด ประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของท้องถิ่น แนวคิดและปรัชญาการจัดารตลาตเพื่อธุรกิชุมชน วีธีการและการจัดการทางการตลาดที่มุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นของชุมชนท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรดต่างๆ ดัานการตลาค การใช้ส่วนประสมทางการตลาดกับธุรกิจชุมขนท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การก่อให้เกิด ประโยซน์ทางธุรกิจร่วมกัน การวิเราะห์ปัญหาและอุปสรรต่างๆ ของสินาชุมชน การฝึกปฏิบัติการทางกรจัดการต้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ขุมชนท้องถิ่น
แนวคิดและปรัชญาการจัดารตลาตเพื่อธุรกิชุมชน วีธีการและการจัดการทางการตลาดที่มุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นของชุมชนท้องถิ่ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรดต่างๆ ดัานการตลาค การใช้ส่วนประสมทางการตลาดกับธุรกิจชุมขนท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การก่อให้เกิดประโยซน์ทางธุรกิจร่วมกัน การวิเราะห์ปัญหาและอุปสรรต่างๆ ของสินาชุมชน การฝึกปฏิบัติการทางกรจัดการต้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ขุมชนท้องถิ่น
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์      (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2  ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 1.2.3  ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกที่ดี โดยปลูกฝังให้นักศึกษาไม่กระทำการทุจริตในการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
1.3.1  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 1.3.2  การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี  นิติศาสตร์  ศิลปะศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด  การเงิน  การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 2.2.3   มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1   ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 3.1.2  สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 3.1.3  สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ 3.1.4  มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำโครงงานโดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2  วิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด 3.2.3  อาจารย์และนักศึกษาร่วมการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน
3.3.1  ประเมินจากโครงงาน หรือรายงาน  โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน 3.3.2  ประเมินจากกรณีศึกษา
4.1.1  มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา 4.1.2  มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ 4.1.3  มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่ม ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2  มอบหมายงานกลุ่ม
4.3.1  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  4.3.2  สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 5.1.2  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ 5.1.3  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 5.1.4  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา 5.1.5  สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย 5.1.6  ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี 5.1.7  ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และทำรายงาน โดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 5.2.2  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบรายงาน และการนำเสนอ
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.2 การทดสอบ -การสอบกลางภาค -การสอบปลายภาค 7,17 30 %
2 3.1.2 , 4.1.2 , 5.1.4 การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอแผนธุรกิจชุมชน -การทำรายงาน/งานที่มอบหมาย -การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1.4 การเข้าชั้นเรียน -การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และ นิทัศน์ คณะวรรณ. การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่นบมจ, 2547. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การจัดการตลาดและวิสาหกิจชุมชน. นนทบุรี : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2552. สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดวิชาการ จัดการธุรกิจชุมชน. สำนักมาตรฐานการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย,2550
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชน, กรณีศึกษาเครือข่าย OTOP สมพงษ์ ธงไชย, สุดยอด OTOP ไทยความภูมิใจของแผ่นดิน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น 4.2  การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น