สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering

เพื่อต้องการให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานประจำ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานประจำ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล