ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Academic English

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) สามารถอ่านบทความทางวิชาการ
2) สามารถเขียนสรุปความบทความทางวิชาการ
3) สามารถเขียนย่อหน้าประเภทต่างๆได้
4) สามารถนำเสนองานทางวิชาการ
เพิ่มกระบวนการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองจากอินเตอร์เน็ต โดยให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการและ วีดีโอ คลิป จากอินเตอร์เน็ท ซึ่งเป็นผลจากการทดลองใช้สื่อการสอนจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆในสาขา และพบว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน
 
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อค้นคว้าทางวิชาการ
Study and practice English skills for academic purposeswith all four skills of language covered theacademic research work
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
1.2 มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.4 มีความซื่อสัตย์ กตัญญูเที่ยงธรรม
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและส่วนรวม
การสอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอน
1. การสังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน
2. การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
3.การนำเสนองาน
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- การบรรยายและฝึกให้ทำแบบฝึกหัด หรือมอบหมายกิจกรรมนอกห้องเรียน
- การทำงานเป็นกลุ่ม และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ และคลิปวีดีโอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาเสนอ สรุป เขียนรายงานและนำเสนอหน้าห้องเรียน
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแบบฝึกหัด
2. ข้อสอบย่อย,
3. ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาค
4. งานที่ได้รับมอบหมาย
3.1เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์
3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี Problem based learning : PBL
- การฝึกตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน งานกลุ่ม
1. การสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นในห้องเรียน
2. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.1  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์  
 
- การทำกิจกรรมประเภทงานกลุ่มโดยกำหนดความรับผิดชอบ
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- การฝึกใช้ Power point เพื่อนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
-การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การนำเสนองานด้วยโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้
การฝึกรายงาน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 1.2 มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารระ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 1.3 มีความพอเพียง 1.4 มีความซื่อสัตย์ กตัญญูเที่ยงธรรม 1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.2 สามารถคิดอย่างมีระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ การมองไปข้างหน้าและการตัดสินใจ 3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4.1 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 6.1 มีทักษะปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้
1 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้ 2.1, 2.3, 3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 18 สอบกลางภาค 20% สอบปลายภาค 30%
2 ผลการเรียนรู้ 1.1, 1.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 การนำเสนอผลงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ผลการเรียน 1.1, 1.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การสังเกต ตลอดภาคการศึกษา 10%
4
Keith S. Folse, et al. (2010). From Great Paragraphs to Great Essays.HeinleCengage
Learning.
Spoken academic communication
Jay, Antony and Ros Jay (2000).Effective presentations. London: Prentice Hall.
Madden, Carolyn G. and Theresa N. Rohlck (1997). Discussion and interaction in the
academiccommunity. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Written academic communication
Leki, Ilona (1998). Academic writing: exploring processes and strategies. Cambridge:
Cambridge University Press.
Reading and listening in academic contexts
Lebauer, Susan (1999). Learn to listen, listen to learn: academic listening and note-taking.
NewYork: Pearson ESL.
Waters, Mary and Alan Waters (1995).Study tasks in English. Cambridge: Cambridge
University Press.
Carter, Ronald, Rebecca Hughes and Michael McCarthy (2000).Exploring grammar in
context:upper-intermediate and advanced. Cambridge: Cambridge University
Press.
Collins COBUILD English dictionary for advanced learners (2001). Glasgow: Collins.
McCarthy, Michael and Felicity O'Dell (2001). English vocabulary in use: upper-intermediate.Cambridge: Cambridge University Press.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
Oxford และ Cambridge Dictionary Online
 
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน, แบบประเมินการเรียนการสอน, ข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินการสอน
ภาควิชา/คณะกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในแบบประเมินการเรียนการสอน
มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมและเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ทุกคนในภาควิชาประชุมเพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะจัดให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอน โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป