ภาษาเบื้องต้น

Introduction to Language

1. รู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
2. เข้าใจนิยามและหลักทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
3. สามารถนำแขนงของภาษาศาสตร์ไปใช้ในบริบทต่างๆ ได้
4. สามารถวิเคราะห์ระบบของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้
ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ แขนงของภาษาศาสตร์ และระบบของภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
The conceptual framework and fields of linguistics and language system, especially English language
1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล