การบัญชีชั้นสูง 1

Advanced Accounting 1

เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระสัญญาเช่า การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทําตารางชําระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนคิดลด การบัญชีสํานักงานใหญ่สาขาและตัวแทนทั้งในและต้างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสําหรับการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ความเข้าใจไปปรับประยุกต์ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้
2.เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระสัญญาเช่า การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทําตารางชําระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนคิดลด การบัญชีสํานักงานใหญ่สาขาและตัวแทนทั้งในและต้างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสําหรับการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ห้องพักอาจารย์ ตึก BLA ชั้น 4 ห้องหลักสูตร
1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
2. สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในเนื้อหาวิชาเรียน
2. ให้ความสำคัญในการมีวินัยการตรงต่อเวลาและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตากรุณาความเสียสละและการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
4. การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ทำงานทันตามกำหนดและความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติด้านการบัญชีเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอสาระสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
4. มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี
1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาวิชาโดยเน้นแนวคิดหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เช่นการสอนแบบบรรยายและอภิปรายการยกตัวอย่างการถามตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียนการสอนแบบสาธิตการสอนแบบใช้สถานการณ์จำลองการสอนแบบเน้นกรณีปัญหา
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้าและการนำเสนอ
2. ประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ
3. ประเมนผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริงหรือการฝึกงานในองค์กรธุรกิจ
4. การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
5. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษาหรือการเขียนรายงานจากประสบการณ์หรือวิธีการอื่น ๆ
1. มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพการประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
4. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามระดับชั้นการศึกษาโดยใช้โจทย์แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหากรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง 
2. จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะและชาวปัญญาความคิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆทั้งในสาขาและนอกสาขา
3. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้ารายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียนรวมทั้งอภิปรายแสดงความเห็นได้มากขึ้น
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมและงานวิจัยโดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
 
1. ประเมินผลจากการแก้โจทย์แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา กรณีศึกษาหรือสถานกาณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้ารายงานทางเอกสารและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนรวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษาหรือการเขียนรายงานจากประสบกาณ์หรือวิธีการอื่น ๆ
1. มีความอดทนความรับผิดชอบทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบสามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
1. มอบหมายงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเช่นทำโครงงานแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาการค้นคว้าอิสระกระทำวิจัยโดยมีการสนับสนุนหมุนเวียนการเป็นผู้นำการเป็นสมาชิกทีม
 2. มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเดือนในกลุ่มประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
4. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการฝ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษาหรือการเขียนรายงานจากประสบการณ์หรือวิธีการอื่น ๆ 
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงานการควบคุมการประเมินผล และการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2. มีความสามารถในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบันเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนโดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียนและนำเสนอในรูปแบบรายงานมอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชิงสถิติและคณิตศาสตร์
2. ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
4. ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษาหรือการเรียนรายงานถอดประสบการณ์หรือวิธีการอื่น ๆ
- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความคิดสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 (หลัก) สังเกต ประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรม ทุกสัปดาห์ตลอดภาคเรียน 10%
2 1.1 (เน้น1 รอง 2 3 4) สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้านความรู้ สัปดาห์ที่ 4 /9/13/18 60%
3 3.1 (เน้น1) สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 4 /9/13/18 20%
4 4.1 (เน้นหลัก) สอบย่อย สอบกลาภาค และปลายภาค สัปดาห์ที่ 4 /9/13/18 5%
5 5.1 (รอง) - การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา - และการถาม – ตอบ ทุกสัปดาห์ 5%
-  รัตนา วงศ์รัศมีเดือน. การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2562.
- สุรชัย เอมอักษร. การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพฯ  : ทริปเพิ้ล  กรุ๊ป, 2558.
- นุชจรี พิเชฐกุล.การบัญชีชั้นสูง 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2563.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า. [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRS_15_revised_2565.pdf,2566. [สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566].
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า. [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRS_16_revised_2565.pdf,2566. [สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566].
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน. [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TAS_19_revised_2565.pdf,2566. [สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566].
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน. [ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:https://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRS_9_revised_2565.pdf,2566. [สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566].
 
 
 
 
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน
-  https://acpro-std.tfac.or.th/home เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
-  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  ผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเรียนของนักศึกษา
2.2  การทบทวนผลการประเมิน เช่น การทดสอบย่อย
2.3  จากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1  ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
3.2  ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
            4.1  ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
            4.2  ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนของสาขาวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้นำไปใช้ในการเรียน การทำแบบฝึกหัดหรือในการประกอบอาชีพต่อไป
5.3 ปรับเปลี่ยนตารางสอน เพิ่มการสอนเสริม ตามที่นักศึกษาต้องการ