เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Information Technology for Tourism and Hospitality

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล