การจัดการการค้าปลีก

Retailing Management

   1.1 รู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการค้าปลีก
   1.2 เข้าใจลักษณะผู้บริโภคและการจัดตั้งกิจการร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ
   1.3 เข้าใจโครงการและการดำเนินงานการค้าปลีก
   1.4 เข้าใจหลักการบริหารการค้าปลีกและสามารถพัฒนาภาพพจน์ได้
   1.5 สามารถพิจารณาเลือกผลงานวิจัยทางการตลาดได้ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในร้านค้าปลีก
    2.1 อธิบายแนวความคิดทั่วไปและการจัดตั้งบริหารงานการค้าปลีกได้
    2.2 พิจารณาเลือกงานวิจัยเพื่อศึกษาและเขียนแผนกลยุทธ์ทางการตลาดงานค้าปลีกได้
        ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการจัดการการค้าปลีก ปัจจัยประเภทต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ในการค้าปลีก การบริหารการค้าปลีก ทำเลที่ตั้ง การจัดรูปองคืกร การดำเนินงาน การส่งเสริมการขาย การกำหนดราคา และเทคนิคการขาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการค้าปลีก
ให้คำปรึกษาผ่านทางFacebookกลุ่มวิชาเรียน นักศึกษาสามารถขอคำแนะนำได้ตลอดเวลา
1.1.1 มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงาที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด
        1.1.2 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
        1.1.3 รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม
        1.1.4 เคารพกฎระเบียบของสังคม
        1.1.5 ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
        1.2.1 การบรรยาย
        1.2.2 การบรรยายเชิงอภิปราย
        1.2.3 การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษา
        1.2.4 การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอ
        1.2.5 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
        1.2.6 การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-Based Learning)
        1.2.7 การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
        1.2.8 การสาธิต
        1.3.1  การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ                                              10 คะแนน
        1.3.2  ผลงานภาคปฏิบัติการค้นคว้ากรณีศึกษา                                          30 คะแนน
                  ด้านการตลาดการค้าปลีก อภิปราย นำเสนอรายกลุ่ม                                                
1.3.3  งานที่มอบหมายออกร้านขายสินค้า                                            20 คะแนน
        1.3.4  สอบประมวลความรู้กลางภาค                                                    20 คะแนน
        1.3.5  สอบประมวลความรู้ปลายภาค                                                    20 คะแนน
                                          รวม                                                                       100 คะแนน
 
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าปลีก ความสำคัญของการจัดการการค้าปลีก ปัจจัยประเภทต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ในการค้าปลีก การบริหารการค้าปลีก ทำเลที่ตั้ง การจัดรูปองคืกร การดำเนินงาน การส่งเสริมการขาย การกำหนดราคา และเทคนิคการขาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการค้าปลีก
2.2.1 การบรรยายพร้อมหนังสือประกอบการเรียน
          2.2.2 การทำงานเป็นกลุ่มโดยจัดรูปแบบโครงการตามหัวข้อที่นักศึกษาเสนอ
          2.2.3 ศึกษานอกห้องเรียนโดยลงพื้นที่ดูกิจการค้าปลีก
          2.2.4 ระดมความรู้โดยให้เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ ทำกลยุทธ์ทางการตลาด
          2.3.1 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
          2.3.2 ทำรายงานรายบุคคล/กลุ่มหัวข้อเกี่ยวกับการค้าปลีก
          2.3.3 ออกร้านขายสินค้า
          3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาต่างๆในชั้นเรียนได้
          3.1.2 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์แผนกลยุทธ์การตลาดได้
         3.2.1 ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา
         3.2.2 ระดมสมองตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้ โดยแบ่งศึกษาเป็นกลุ่ม/และจะต้องนำเสนอข้อมูล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นทางวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
         3.3.2 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงคามคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
         3.3.3 ใบงานที่กลุ่มนำเสนอ/และการนำเสนอผลงาน
         3.3.4 ประเมินจากการตกแต่งร้านและเลือกสินค้าที่จะนำมาขาย
 
          4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
          4.1.2 สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          4.1.3 วางตัวร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
         4.2.1 จัดกลุ่มระดมปัญญาค้นคว้าข้อมูลรายงานตามหัวข้อที่ศึกษา
         4.2.2 ฝึกปฏิบัติการออกร้านขายสินค้า
         4.2.3 สร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและรับผิดชอบในชั้นเรียน
         4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย
         5.1.1 สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล
         5.1.2 สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต
         5.1.3 สามารถใช้ Power point ในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
         5.1.4 สามารถใช้ภาษาไทยในการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
         5.2.1 ใช้ Power point ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
         5.2.2 การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
         5.2.3 การนำเสนอเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
         5.2.4 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
         5.2.5 การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสาร
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารโครงการและใบงาน
         5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
         5.3.3 ประเมินรายงานสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการค้าปลีกเพื่อออกร้านขายสินค้าได้
6.2.1 สอนโดยการให้นักศึกษาฦึกปฏิบัติขายสินค้า
6.3.1 ประเมินจากลักษณะการตกแต่งร้าน การเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
1 BBABA628 การจัดการการค้าปลีก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.3 สอบกลางภาค 9 20%
2 1.1, 2.2, 2.1-2.3, 4.2, 4.3 ออกร้าน 8 20%
3 1.1, 2.2, 2.1-2.3, 4.2, 4.3 กรณีศึกษารายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 1.1, 3.1 ความรับผิดชอบ วินัยในการเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.3 สอบปลายภาค 17 20%
ปรีดา ตัญจนะ.(2564). เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดการการค้าปลีก. ลำปาง: หลักสูตร                                            การตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
       
 
ไม่มี
ไม่มี
   1.1 สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
   1.2 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรม ในและนอกห้องเรียน
   1.3 สื่อสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
   1.4 เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2.1 การสังเกตการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา
   2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
   2.3 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียน
3.1 มีการประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข้
   3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียนและมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหาสาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
4.1 สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนโดยการสุ่มเป็นรายวิชา
   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ในรายงานรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีศึกษาถัดไป