เทคโนโลยีเบเกอรี่

Bakery Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเบเกอรี่และเทคโนโลยี่การผลิตเบเกอรี่ รู้หลักจักประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และคำศัพย์ที่เกี่ยวของงานเบเกอรี่ เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย เพื่อให้มีความรู้และทักษะการเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีทักษะในการผลิตเบเกอรี่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต
 เพื่อให้นักศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพย์ที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย การเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องในงานเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในงานเบเกอรี่ กรรมวิธี เทคนิคและสูตรในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปัง เค้ก เพสตรี โดนัท คุกกี้ และพาย การเสี่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
3.1 วันพุธ  เวลา 08.00 – 13.00 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 087-6769051
3.2  donporn.w@gmail.com เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา      - มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม      - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ      - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม      - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของวิชาเทคโนโลยีเบเกอรี่ กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่ และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการทำเบเกอรี่ที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล - การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม
- ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านการใช้เทคโนโลยีเบเกอรี่
- การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรการทำเบเกอรี่ให้ร่วมสมัยหรือสูตรพื้นฐาน
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค
- การบทปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยีเบเกอรี่หลังจากสอบปลายภาค
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการทำเบเกอรี่แต่ละชนิดและวัตถุดิบในการประกอบเบเกอรี่ - การสอนโดยให้ฝึกปฏิบัติจริง
- การฝึกปฏิบัติและทักษะในการทำเบเกอรี่ในชั้นเรียน - การส่งผลงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนเทคโนโลยีเบเกอรี่
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ การทำงานกลุ่มร่วมกันในการฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่จำนวนมากไปร่วมงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานศพ งานบวช งานวันเด็ก การร่วมทำกิจกรรมในการประกอบทำเบเกอรี่ไปจัดจำหน่าย
ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี - การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายดยใช้อินเตอร์เน็ต - การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน
- ประเมินทักษะการชั่ง ตวง - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 16 9 17 10% 15% 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติเทคโนโลยีเบเกอรี่ 9 17 16 10% 10% 10%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ผลงานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1-16 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคเรียน 5%
เอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีเบเกอรี่
อาหารว่างบก. อภิสิทธิ์ ประสงค์สุข, บก. รุ่งทิพย์ พรหมทรัพย์, บก. จำลองลักษณ์ หุ้นชิ้น เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น   สำนักพิมพ์: แม่บ้าน, บจก.สนพ BAKERY เบเกอรีเป็นอาชีพ   สำนักพิมพ์แสงแดด รศ. จริยา เดชกุญชร  เบเกอรี่สร้างอาชีพ สำนักพิมพ์: เพชรการเรือน, สนพ.
- รายงานผลการปฏิบัติเทคโนโลยีเบเกอรี่ - ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินเพื่อนในรายวิชา
ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
-.ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับเบเกอรี่ - ให้นักศึกษาออกไปหาข้อมูลตามร้านขายเบเกอรี่
- การทวนสอบการโดยดูจากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาเทคโนโลยีเบเกอรี่ - มีการสุ่มตรวจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - มีการนำแนวคิดการทำเมนูอาหารใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีเพิ่มขึ้น