อาหารฟิวชัน

Fusion Food

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารฟิวชัน การพัฒนาความคิดและทักษะสำหรับ การออกแบบอาหารฟิวชัน การจัดตกแต่ง เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารฟิวชันให้มี ความร่วมสมัย Study and practice of fusion food, idea creation and skill for fusion food design, decoration, techniquความes and methods of fusion contemporary cooking.
3.1 วันพุธ  เวลา 08.00 – 13.00 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 086-9899974
3.2  donporn.w@gmail.com เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา      - มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม      - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ      - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม      - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติตามระเบียบของวิชาอาหารฟิวชั่น กำหนดให้นักศึกษาแบ่งเวรรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและสังเกตจากการทำงานร่วมกันของกลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการตรวจเช็คความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มที่ต้องฝึกปฏิบัติการทำอาหารฟิวชั่น และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน และการปฏิบัติการทำอาหารฟิวชั่นที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคล - การส่งงานการบ้านที่ได้รับมอบหมายและการเตรียมวัสดุในการทำงานกลุ่ม - ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา - สามารถบูรณาการความรู้กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อ
- ใช้การสอนแบบบรรยาย ร่วมกับการใช้สื่อทางเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามและตอบคำถาม
- ใช้การสอนจากสื่อที่มีข้อมูลความเกี่ยวข้องทางด้านอาหารฟิวชั่น
- การสอนด้วยการให้นักเรียนดัดแปลงสูตรอาหารฟิวชั่นให้ร่วมสมัย
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค
- การส่งบทปฏิบัติการวิชาอาหารฟิวชั่นหลังจากสอบปลายภาค
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
- การสอนโดยให้ฝึกปฏิบัติจริง
- การฝึกปฏิบัติและทักษะในการทำอาหารฟิวชั่นในชั้นเรียน - การส่งผลงานอาหารฟิวชั่น - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติและทักษะในการเรียนอาหารฟิวชั่น
- มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดี - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาที่นักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม - สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสอนโดยการนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี - การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายดยใช้อินเตอร์เน็ต - การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำรายงาน
- ประเมินทักษะการชั่ง ตวง - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในแต่ละชั่วโมงปฏิบัติงาน - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN172 อาหารฟิวชัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 6 9 17 10% 15% 15%
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค ภาคปฏิบัติเทคโนโลยีเบเกอรี่ 9 17 16 10% 10% 10%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การให้คะแนนของเพื่อนร่วมห้อง ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ผลงานอาหารฟิวชั่น ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ด้านการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน งานที่มอบหมาย และผลงานสำเร็จ (ภาคปฏิบัติ) ตลอดภาคการศึกษา 5%
เอกสารประกอบการสอน อ.มิ่งขวัญ หวังเกียรติกำจร 2563 ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต.
กอบแก้ว นาจพินิจ.อาหารไทย.กรุงเทพฯ.ส านักพิมพ์เสมาธรรม.2542
 
- รายงานผลการปฏิบัติอาหารฟิวชั่น - ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน - ผลการเรียนของนักศึกษา - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินเพื่อนในรายวิชา
ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
-.ให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับอาหารฟิวชั่น  
- การทวนสอบการโดยดูจากผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาอาหารฟิวชั่น - มีการสุ่มตรวจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - มีการนำแนวคิดการทำอาหารแบบใหม่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีเพิ่มขึ้น