เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ

Pre-Co-Operative Education

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการฝึกงาน/สหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ นําเสนองาน 
เพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรใหม่ มีความสอดคล้องกับสาระสำคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาตรฐานของสภาวิศวกรสมาคมระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการนำความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติการ ทั้งรวมถึงวิธีการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Learning) เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
กระบวนการฝึกงาน/สหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพวิศวกรรม ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ นําเสนองาน 
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล