วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม

Finite Element Method in Engineering

เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุอิลาสติกที่มีความต่อเนื่อง สังกัปโดยทั่วไป ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ปัญหาของความเค้นบนระนาบ ความเครียดบนระนาบ ความ เค้นแบบสมมาตรรอบแกน การวิเคราะห์ความเค้นแบบสามมิติ การดัดของแผ่น ปัญหาแบบสมดุล และไม่ขึ้นกับเวลา การนาความร้อน ฟังก์ชันโพเทนเชียลทาง ไฟฟ้า การไหลของของไหล ปัญหาทางพลศาสตร์ ปัญหาของวัสดุที่มีสมบัติแบบไม่ เชิงเส้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุอิลาสติกที่มีความต่อเนื่อง สังกัปโดยทั่วไป ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ปัญหาของความเค้นบนระนาบ ความเครียดบนระนาบ ความ เค้นแบบสมมาตรรอบแกน การวิเคราะห์ความเค้นแบบสามมิติ การดัดของแผ่น ปัญหาแบบสมดุล และไม่ขึ้นกับเวลา การนาความร้อน ฟังก์ชันโพเทนเชียลทาง ไฟฟ้า การไหลของของไหล ปัญหาทางพลศาสตร์ ปัญหาของวัสดุที่มีสมบัติแบบไม่ เชิงเส้น เมื่อเวลาได้ไปปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ผู้สอนได้ดำเนินการจัดแผนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกหัวข้อของรายวิชา และเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาล่วงหน้า และทางผู้สอนเองก็ต้องมี การปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันต่อเทคโนโลยีของการทำงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ศึกษาเกี่ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์ของวัสดุอิลาสติกที่มีความต่อเนื่อง สังกัปโดยทั่วไป ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ปัญหาของความเค้นบนระนาบ ความเครียดบนระนาบ ความ เค้นแบบสมมาตรรอบแกน การวิเคราะห์ความเค้นแบบสามมิติ การดัดของแผ่น ปัญหาแบบสมดุล และไม่ขึ้นกับเวลา การนาความร้อน ฟังก์ชันโพเทนเชียลทาง ไฟฟ้า การไหลของของไหล ปัญหาทางพลศาสตร์ ปัญหาของวัสดุที่มีสมบัติแบบไม่ เชิงเส้น
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การส่งงานตามเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การยกตัวอย่างถึงผลเสียของการไม่มีวินัย การไม่ตรงต่อเวลา การไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การไม่เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม การไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และการไม่มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทุจริตในการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายถึงหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีที่เหมาะสม
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรายวิชาวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 MENME109 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 40% 40%
2 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3 เข้าชั้นเรียน และ ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20 %
ปราโมทย์ เดชะอำไพ, ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม. กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method 5th ed, THOMSON. Yijun Liu, Lecture Notes: Introduction to the Finite Element Method, University of Cincinnatic. Erdogan Madenci and Ibrahim Guven, The Finite Element Method and Applications in Engineering using ANSYS, Springer Science+Business Media, LLC.
ไม่มี
ตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม ทำการประเมินออนไลน์
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะ
การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
 
ผู้สอนจะประเมินเนื้อหาและวิธีการสอนจากการประเมินของนักศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาในทุก ภาคการศึกษา พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป