ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

English for Life Skills

- อธิบาย เลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม
- สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรม
- ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสดงความคิดเห็น
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม (Ethics) ทักษะทางสังคม (Social) ความรู้ (Knowledge) 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม และการทำงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural and work situations
1 ชม / สป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Knowledge - อธิบายและเลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม - สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม - สามารถพูด และการเขียนประโยคเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง Task Assignment Formative test Midterm Examination Final Examination ตลอดภาคการศึกษา 2/2566 10% , 20% , 20%
2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ Responsibility, participation, eagerness in learning, attention, and attitude ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอที่มอบหมาย Task assignment Performance Test (Role-play, Presentation) wk 5 and wk 13 30%, 10%
- Oxford University Press, Susan Stempleski, (2014). Stretch Multi-Pack 2B
- www.stretchitoolsonline.com
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
จัดกิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมผสมตะวันตกและตะวันออก เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะกล้าแสดงออกการใช้ภาษาต่างประเทศ
และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน โดยการจัดกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา 
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม