การควบคุมคุณภาพ

Quality Control

1. ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพเช่นใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต และแผนภาพก้างปลาได้อย่างเหมาะสม  
3. รู้จักและสามารถสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ
4. สามารถกำหนดแผนการชักสิ่งตวัอย่าง
5. ทราบขั้ตอนการดำเนินกิจกรรมสร้างกลุ่มคุณภาพ
6. รู้จักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ
7. ศึกษาเกี่ยวกความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
8. ศึกษาการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
9. มีเจตคติที่ดีต่อการควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้รายวิชาเป็นมาตรฐาน และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผล ฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ กำหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่าง เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การดำเนินกจิกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้และการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงว่างของการเรียนการสอน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะกรณีรายที่ต้องการ)
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาการควบคุมคุณภาพ ต้องพยายามสอดแทรก ตามแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาการควบคุมคุณภาพ (Curriculum Mapping) กำหนดความรับผิดชอบหลักไว้ ในข้อ 1.1.2 และความรับผิดชอบรองไว้ในข้อ 1.1.5 ดังนี้
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.15  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้นในการสอนรายวิชาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่ เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ และจรรยาบรรณ วิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่ จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนดคะแนนในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
1.2.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 

การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น

1.2.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
ปลูกฝังในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เช็คชื่อ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามตรงเวลา
1.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง
1.3.3   ปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.3   ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ และความรับผิดชอบของนักศึกษา
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวิชาการการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้จากแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาการควบคุมคุณภาพ (Curriculum Mapping) กำหนดความรับผิดชอบหลักไว้ ในข้อ 2.1.2 และความรับผิดชอบรองไว้ในข้อ 2.1.1 และ 2.1.3
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทาง คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางแการควบคุมคุณภาพ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ เช่นใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิเหตุและผล การสร้างแผนภูมิควบคุม การกำหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่าง QCC การประกันคุณภาพและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการมีระบบควบคุมคุณภาพ และความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้จากวิชาการวางแผนควบคุมการผลิตกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ สาธิตการใช้งาน Minitab , Excel มอบหมายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ มอบหมายกรณีศึกษา ทำแบบฝึกหัด
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากผลการทำแบบฝึกหัด ผลจากงานที่มอบหมาย
2.3.3    ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ การศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) กำหนดความรับผิดชอบหลัก คือ
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลสำหรับการควบคุมคุณภาพ   การใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุม แผนการชักสิ่งตัวอย่าง การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบรองคือ
3.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ แบบฝึกหัด กรณีศึกษา
การมอบให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน
3.3.1  พิจารณาจากผลการนำเสนอผลงาน และผลงานกลุ่ม
3.3.2 พิจารณาจากผลการทำงานที่ส่ง
3.3.3 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ ข้อสอบกลางภาค ปลายภาค ทดสอบย่อย 
 
สถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่ จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน จากแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) การควบคุมคุณภาพกำหนดความรับผิดชอบหลัก คือ
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ รับผิดชอบ
ความรับผิดชอบรองคือ
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือทำแบบฝึกหัดกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
 
ประเมินจากผลงานการอภิปราย  ติดตาม สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
พิจารณาจากผลงานที่การทำงาน
จากแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) การควบคุมคุณภาพกำหนดความรับผิดชอบหลัก คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนาคือ
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบรองคือ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น อย่างดี
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงาน แบบฝึกหัด  กรณีศึกษาให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อนำเสนอผลการค้นคว้า
5.2.2  นำเสนอผลงานโดยใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5.3.1   ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลัก ทฤษฎีแต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติการใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การ ทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จําเป็นยิ่งในการ พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น ในการเรียนการ สอนวิชาการควบคุมคุณภาพ จากแผนที่แสดงการการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ได้ครอบคลุมความรับผิดชอบรอง ดังนี้
6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
มอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม
1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1,3-5 2 2 3 4-5 1 5 1 2 3 4 1 2 4 3,5 1 2 3 4-5 1 2
1 ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.2 • พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เช็คชื่อ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามตรงเวลา • สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1-2.3,3.1-3.3,3.1-3.3 สอบย่อย แบบฝึกหัด 20%
3 2.1-2.3,3.1-3.3,5.4 สอบกลางภาค และปลายภาค 8 และ17 60%
4 4.2,4.3,5.1-5.3 ผลงานจากแบบฝึกหัด กรณีศึกษา และงานกลุ่ม 10%
  ศุภชัย นาทะพันธุ์, การควบคุมคุณภาพ
ยุทธ์ ไกยวรรณ์, การควบคุมคุณภาพ
            พิชิต สุขเจริญพงษ์ การควบคุมคุณภาพ
-
-
นักศึกษาประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาทบทวนวิธีการสอน กับพิจารณาผลการทำงานของนักศึกษา
นำผลการประเมินจากนักศึกษา ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนมาปรับปรุงรายวิชา ในมคอ. 3
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก พิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย  แจ้งคะแนนแก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ
เสนอแนะปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.5