การตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Digital Print Marketing

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดและกระบวนการของการตลาดดิจิทัล
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับใช้การตลาดดิจิทัลกับสินค้าและบริการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้
 
1. เพื่อให้การเรียนการสอนมีความร่วมสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในยุคดิจิทัล
ศึกษาและฝึกปฎิบัติ หลักการและแนวคิดทางการตลาดดิจิทัล ระบบการตลาด ประเภท แนวโน้มการตลาดดิจิทัล การวางกลยุทธ์ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมการขาย และช่องทางการตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
Study and practice on the principle and concept of digital marketing, marketing systems, categories, trends in digital marketing, content strategy, behavioral analysis consumer, promotion and marketing of digital print media.
3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ (หมายเลขแจ้งในชั้นเรียน)
3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเลก็ ทรอนิกส์ (E-Mail) Niramol1405@gmail.com
3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (แจ้ง ID ในชั้นเรียน) 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP128 การตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2 การปฏิบัติงานเดี่ยว 2-3, 5-7, 9-12, 14 30
3 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 การปฏิบัติงานกลุ่ม 4,8,13,16 30
4 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 การทดสอบกลางภาค 8 15
5 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 การทดสอบปลายภาค 17 15