การภาษีอากร 1

Taxation 1

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรและการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 1.3 เพื่อให้นักศึกษาทำการค้นคว้า การคำนวณภาษี และการแสดงรายการทางภาษีของกิจการรวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และคำนวณภาษีเงินได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฏากร 2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ศึกษาหลักการ วิธีการ และความจำเป็นที่รัฐต้องเสียภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและสภาวะเศรษฐกิจ
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 3) ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการชำระภาษีสรรพากร 4) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1.2 วิธีการสอน
1) สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่างผลเสียหายของการปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีที่ส่งผลต่อการเสียภาษีสรรพากร เช่น ใบกำกับภาษีปลอม และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียนสัปดาห์ที่2 ของภาคเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนการเรียนเนื้อหารายวิชา 2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา 2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ การตรวจสมุดบัญชี และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน 2) โจทย์ปัญหา 3) รายงานกลุ่ม 4) มอบหมายงานให้นักศึกษาติดตามประกาศกรมสรรพากรและวิเคราะห์ผลกระทบที่มี
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การตอบคำถามในชั้นเรียน 2) การทำโจทย์ปัญหาการรายงาน (งานกลุ่ม) 3) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
สามารถประยุกต์นำหลักการภาษีอากร ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคำนวณภาษีได้
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบย่อย  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานกลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มตนเอง 2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานแบบกลุ่มย่อย เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม 2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2 3. 4. 1. 1. 2 3. 4. 1. 2 3. 1. 2 3. 4. 1. 2 3.
1 BACAC124 การภาษีอากร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินการสอบ โดยการทดสอบ ทดสอบย่อย 2 ครั้ง สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน ทดสอบย่อย 2 ครั้ง สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน ทดสอบย่อย สปที่ 3 , 15 สอบกลางภาคเรียน 9 สอบปลายภาคเรียน 18 ทดสอยย่อย ครั้งละ 20 กลายภาคเรียน 20 ปลายภาคเรียน 20
การภาษีอากร 2564 ตามประมวลรัษฎากร รวบรวมเรียบเรียงโดย กรมสรรพากร
เอกสารประกอบการสอน
ข้อมูลจาก เวปไซด์ สรรพากร  และ กระทรวงพาณิชย์
1) แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 2) แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบประเมินที่อาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ
 
1) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 2) พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้ แบบฝึกหัด 3) พิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4) พิจารณาจากถามตอบ (วัดทักษะ)
1) นำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษาและผลประเมินการสอน มาพิจารณาการปรับปรุงการสอน 2) ผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องภาษีตามประมวลรัษฏากร เพื่อนำมาพัฒนาการสอน
 
1) การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
 
1) นำเอาผลการประเมินข้อ1 และข้อ2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้