ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6

Interior Architectural Design 6

1. ทราบกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาแบบร่าง ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2. เข้าใจ ลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม และทฤษฎีต่างๆ และการบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน 3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆความเกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ และ ตระหนักถึงศักยภาพการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคาร 4. สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในขั้นสูง โดยเลือกโครงการออกแบบจากความสนใจส่วนบุคคล ตามกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอัตลักษณ์พื้นถิ่น และกลุ่มเทคโนโลยี 1. ทราบกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาแบบร่าง ในงานสถาปัตยกรรมภายใน 2. เข้าใจ ลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม และทฤษฎีต่างๆ และการบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน 3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆความเกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ และ ตระหนักถึงศักยภาพการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคาร 4. สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมภายในขั้นสูง โดยเลือกโครงการออกแบบจากความสนใจส่วนบุคคล ตามกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอัตลักษณ์พื้นถิ่น และกลุ่มเทคโนโลยี
เพิ่มเติมเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางสถาปัตยกรรมภายในขั้นสูง โดยเลือกโครงการออกแบบจากความสนใจส่วนบุคคล จากกลุ่มสตูดิโอย่อย (กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอัตลักษณ์พื้นถิ่น และกลุ่มเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน) กระบวนการเรียนรู้เน้นหนักในการพัฒนาการออกแบบและความเกี่ยวข้องเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม การตระหนักในศักยภาพการใช้พื้นที่ การวิเคราะห์ปัจจัยและทฤษฎีต่างๆ และการบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน
 - อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ  - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม    มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ              
1.1.2 มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ สิ่งแวดล้อม
1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2 สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพในรายวิชา 1.2.3 สอนให้มี ระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.1 ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา      1.3.2 ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอน และ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
      2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา          2.2.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา                                2.2.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การบรรยาย  ยกตัวอย่างด้วยภาพงานตกแต่งภายในและภาพผลงานการออกแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2.2.2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 2.2.3 ฝึกประสบการณ์หรือ ฝึกปฏิบัติงานออกแบบ
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดวางผัง และออกแบบพื้นที่ต่างๆของอาคารประเภทชุมชน
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ                                        3.1.2 มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
  3.2.1  การบรรยาย ยกตัวอย่างด้วยภาพงานตกแต่งภายในและภาพผลงานการออกแบบ   3.2.2 กรณีศึกษา การจัดทำโครงงาน มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูลมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลและจัดทำรายงาน   3.2.3   การมอบให้นักศึกษาค้นคว้าหาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ   3.2.4   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดวางผัง และออกแบบพื้นที่ต่างๆ
3.3.1   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ประเมินผลงานรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังนี้            - รายงานการศึกษาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ            - การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ออกแบบ 3.3.2   สังเกตจากกระบวนการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงานของนักศึกษ
4.1.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม 4.2.2 มอบหมายงานโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  การเคารพสิทธิและการยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงาน การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ งานของผู้อื่น
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2 ประเมินจากการติดต่อประสานงาน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไข ปัญหาอย่างเหมาะสม     5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
5.2.1 ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5.2.2 มอบหมายงานทำรายงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลในการนำเสนองาน 5.3.2 การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการอธิบายการนำเสนองาน
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ                                                 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                                        6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.2 การสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.3.1 ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARIA106 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม -มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม -พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา -ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงาน ภายในชั่วโมงเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 ความรู้ - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี Online - ประเมินจากการนำเสนอ รายงาน และ การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน Online 9, 17 1, 11 30
3 ทักษะทางปัญญา - วัดผลจากการประเมินผลงานรายงาน และ การนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังนี้ - รายงานการศึกษาองค์ประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ Online - การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ออกแบบ - สังเกตจากกระบวนการทำงาน และการแก้ปัญหาในการทำงาน ของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 30
4 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน Online -ประเมินจากผลงานกลุ่มในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูล -ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม -ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ Online ตลอดภาคการศึกษา 10
6 ด้านทักษะพิสัย ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 10
- ทฤษฎี Mutualistic Understanding of Fill-in Architecture - กลวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม ผศ.สมลักษณ์ อัศวเหม - Design strategies in Architecture
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ