วัสดุและวิธีใช้

Materials and Usage

เพื่อให้นักศึกษา  ศึกษาประเภท   คุณสมบัติ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งานของวัสดุ  สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามประเภทของการใช้งานของอาคาร การเลือกใช้วัสดุในส่วนต่าง ๆ ตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  
   ไม่มี
ศึกษาประเภท ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามหลัก และเทคนิคการติดตั้ง ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
Study of material characteristics and properties. Selecting suitable materials according to principle. Installation techniques for interior and exterior architecture
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาหน้าชั้นเรียน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าต่อโครงการที่ทำการศึกษา
บรรยายพร้อมการใช้วัสดุเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน วิเคราะห์การใช้วัสดุที่เหมาะสม คำนึงถึง สี ราคา สภาพแวดล้อม บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์ วิธีการเลือกวัสดุตามแนวความคิด ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่กำหนด

บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์ การทดลองจัดวัสดุในห้องต่างๆ ตามเนื้อหาการบรรยาย
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการสอบวัดประเมินผล

 
2.1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการของวัสดุ
2.1.2 ศึกษาวิธีใช้งานความเหมาะสมของการใช้วัสดุแต่ละประเภท
นักศึกษาจัดทำรายงาน นำเสนอหน้าชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน นำเสนอส่วนที่นักศึกษาขาดตกบกพร่อง กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุ่มนำเสนอแนวทางการใช้วัสดุ อธิปรายและซักถาม
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
2.3.3 วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และประยุกต์ การคำนวณในลักษณะงานแบบอื่นๆ
บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์วิธีการคำนวณ และเปรียบเทียบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3.3.2 วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กำหนดเวลา
4.1.3 การนำเสนอผลงาน
บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์วัสดุแต่ลพประเภท นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และปฏิบัติตาม ผู้สอน กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
4.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
4.3.2 ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
4.3.3ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.4 การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การถ่ายทอดแนวความคิดผ่านวัสดุ ทักษะในการประยุกต์ ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือค้นคว้าที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
5.3.2 ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
5.3.3 ประเมินผลงาน การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
5.3.4 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ เป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะสถาปัตยกรรม รวมทั้งใช้กระบวนการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการนำเสนอผลงาน
6.2.1 ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา โครงงานและศิลปนิพนธ์ สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  แก้ไข
 
6.3.1 ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยาย บรรยาย และฝึกปฏิบัติ บรรยาย และปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ บรรยาย
1 BARIA306 วัสดุและวิธีใช้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม ความเคารพของนักศึกษาที่มีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอน 10%
2 ความรู้ - การสอบกลางภาคเรียน - การสอบปลายภาคเรียน ตลอดการเรียน 50%
3 ทักษะทางปัญญา - การเอาใจใส่ต่อการเรียน 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - การเข้าชั้นเรียนตามเวลาที่กำหนด - ความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การเลือกใช้ระบบและอุปกรณีประกอบอาคารได้อย่างเหมาะสม 10%
- วัสดุและการก่อสร้างอาคาร Building Materials and Construction สุภาวดี บุญยฉัตร
- ก่อสร้างอาคาร Building Construction Illustrated FRANCIS D.K.CHIANG & CASSANDRA ADAMS
เรียบเรียงโดย กิตติพงศ์ พลจันทร์ และ ทัต สัจจะวาที

ARAHITECYURAL GRAFPIC STANDARD
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือด้านสถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน