ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี

English for Accounting

1.1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์เฉพาะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพบัญชี โดย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางการบัญชีในสาขาวิชาบัญชี
1.2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารทางการบัญชี รายงานทางการเงิน
1.3  เตรียมความพร้อมใน การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีในอนาคต
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี อาทิ เอกสารทางการบัญชี รายงานทางการเงิน
Study and practice communicative English skills using in accounting, for example, accounting documents, finacial statement, etc.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ผลการเรัยนรู้ด้านคถณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู้ และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
2. สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในเนื้อหาวิชาเรียน
2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
4. การเรียนรู้และการสอนจากกรณีศึกษา
1. ประเมินดดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพรียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินการทำทุจริตในการสอบ
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติด้านการบัญชี เพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
4. มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพบัญชี
1. ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การยกตัวอย่าง  การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหรือโครงการ
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
4. การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย ดดยกำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงาน การค้นคว้า และการนำเสนอ
2. การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ
3. การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณืจริง หรือการฝึกงานในองค์กรธุรกิจ
4. การประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
5. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการ ผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา หรือการเขียนรายงานจากประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชี และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
4. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานทางบัญชี ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กร และสามาารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณืจำลอง
2. จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่างๆทั้งในสาขา และนอกสาขา
3. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษา ค้นคว้ารายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินผลจากแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณืจำลองที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจาการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา
3. ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิมรรศการ ผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา หรือการเขียนรายงานจากประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ
1. มีความอดทน ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
1. มอบหมายงานให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น การทำโครงงาน การแก้ไขปัญหาการกรณีศึกษา การค้นคว้าอิสระ การทำวิจัย การจัดนิทรรศการเป็นต้น โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกทีม และผลัดกันเป็นผู้นำเสนอ
2. มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. ให้ศึกษาการแก้ปัยหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินจากรายงานหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
4. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จากการบูรณาการการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการ ผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา หรือเขียนรายงานจากประสบการณื หรือวิธีการอื่นๆ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2. มีความสามารถในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีปีะสิทธิภาพ
3. มีความสมารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด และการเขียนโดยเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานทีได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์
4. การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับนักศึกษา
1. ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อเชิงสถิติและคณิตศาสตร์
2. ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย และนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม
3. ประเมินจาการสอบข้อเขียน
4. ประเมินทักษะจากการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคลลหรือรายกลุ่ม
5. การถ่ายทอดบทเรียนผลการเรียนรู้ที่ได้จาการบูรณาการการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัยโดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการ ผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา หรือการเรียนรายงานถอดประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC155 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ๊Unit 1-3 สอบกลางภาค 9 25%
2 Unit 4-6 สอบปลายภาค 17 25%
3 Unit 1-6 ทดสอบย่อย/แบบฝึกหัด/กิจกรรม/งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 คุณธรรมจริยธรรม จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
Frendo, Evan and Mahoney, Sean. (2011). English for Accounting. Oxford University Press.
Wijewardena, H. (2005). Barry’s Nursery: An Accounting Practice Set. Wollongong: Thomson Learning.
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต.
Wijewardena, H. (2005). Barry’s Nursery: An Accounting Practice Set. Wollongong: Thomson Learning.
ณัฐพรรณ ตันติกุล. (2560). ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต.
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2547). นิยามศัพท์ตามมาตรฐานการบัญชี. กรุงเทพมหานคร.
บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2538). ศัพท์บัญชี. กรุงเทพมหานคร. บริษัท พี.เอ. ลิฟวิ่ง จำกัด
1.1.การสนทนากลุ่มและการตอบประเด็นซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนตามแบบของมหาวิทยาลัย
2.1.ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2.การทดสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค)
2.3.สังเกตพฤติกรรมการเรียน การตอบคำถาม การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม
หลังจากได้มีการดำเนินการสอนไปแล้ว ได้มีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
3.1.ให้แบบฝึกหัดนักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล รวมกลุ่ม และระดมสมองกัน
3.2.พิจารณาพื้นฐานด้านความรู้ของนักศึกษา นัดสอบเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่มีพัฒนาการช้า
3.3.ประเมินวิธีการสอนและผลการสอนหลังจากจบภาคการศึกษาเพื่อนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน
4.1.ทวนสอบคะแนนจากแบบฝึกหัด ข้อสอบ และพฤติกรรมในขณะเรียนของนักศึกษา
4.2.ทวนสอบผลการประเมินการสอนและนำมาปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป
5.1.อาจารย์ผู้สอนประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
5.2.ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี