ภาพพิมพ์แกะไม้

Woodcut

1. เข้าใจระบบและขั้นตอนการทำงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
2. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ด้วยศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
3. รู้วัสดุอุปกรณ์ในการทำศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
4. มีทักษะในการทำศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
6. เห็นคุณค่าของงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากกระบวนการภาพพิมพ์แกะไม้ โดยความรู้จากความเข้าใจในศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้นี้สามารถนำไปพัฒนาในผลงานสร้างสรรค์เฉพาะตนต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ์แกะไม้ โดยเน้นในการศึกษาค้นคว้าทดลองรูปแบบวิธีการและความคิดสร้างสรรค์
Study and practice the printmaking. Emphasis is placed on creativity research and experimentation with methods.
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
              

  ˜ ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   š  ข้อ ๒  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น     ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

   ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    š   ข้อ ๒  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ      ข้อ ๓  ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ˜ ข้อ ๔ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา     
ใช้การเรียนการสอน โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ คือ
                  ๑. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
                  ๒. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
                  ๓. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
                  ๔. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    š ข้อ ๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์      ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ˜ ข้อ ๔ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
                  ใช้กรณีศึกษา  การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล   การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานของนักศึกษา  และการนำเสนองาน
๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

  ข้อ ๑ มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

   ข้อ ๑ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )   ข้อ ๒ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )    ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
-
-
๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
        

  š ข้อ ๑ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ   ˜  ข้อ ๒ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                              ข้อ ๓ ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีฝึกสร้างภาพร่างทำตามใบงานที่กำหนดให้ และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 2 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน ) 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 ( ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน )
1 BFAVA158 ภาพพิมพ์แกะไม้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2,2.4,3.2,3.4,6.2 การนำเสนอผลงานตามหัวข้อหน่วยที่ 1,2 สอบกลางภาค การนำเสนอผลงานตามหัวข้อหน่วยที่ 3,4 สอบปลายภาค 4,6,8, 9, 11,13,15,17 17 30% 10% 40% 10%
2 1.1 ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  กมล คงทอง. ศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543
2.  กมล ศรีวิชัยนันท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะ.เอกสารประกอบการ
     สอนวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
3.  ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2557
4.  อิทธิพล ตั้งโฉลก. ทศวรรรษภาพพิมพ์-แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง.กรุงเทพมหานคร, 2535
5.  อัศนีย์ ชูอรุณ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
     อมรินทร์, 2532
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพพิมพ์
- วารสาร ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ เช่น Art in America วารสารจากสถาบันต่างๆ
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะภาพพิมพ์