การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

Fundamental of Engineering Training

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้นได้
1.2  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐานได้
1.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการเชื่อมพื้นฐานได้
1.4  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามทฤษฏี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ  ในงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในประเทศไทย
         ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฎิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
             1.1.2  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ
             1.1.3  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
 1.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.1 กำหนดนโยบายการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การส่งงานและการนำเสนองานรวมถึง มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
1.1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียน
1.1.3  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน ซักถาม ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.1.4 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.1ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา
1.3.2  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ การรับฟัง และการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
1.3.3  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1.3.4  ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรมอุตสาหการ
             2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
               2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
             2.1.4  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทั่วไป เป็นต้น
             2.1.5  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
      2.2.2  ให้นักศึกษาปฏิบัติการทางด้านการใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมพื้นฐาน โดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีได้
      2.2.3  การวิเคราะห์ศึกษาแบบชิ้นงานตัวอย่าง โดยการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า การนำมาสรุปและนำเสนอด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3.1ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการในรายวิชา
2.3.2  ประเมินจากผลการปฏิบัติงานวิศวกรรมพื้นฐานโดยการนำหลักทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
      2.3.3  พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3.1.1มีการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
     3.1.2   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานจริงได้
     3.1.2  สามารถแก้ปัญหาทางด้านพื้นฐานงานวิศวกรรมได้โดยนำหลักการต่างๆมาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
              3.1.4   มีความใฝ่หาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
3.2.1มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการนำเทคนิควิธีการปฏิบัติงานพื้นฐานทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้
  3.2.2   ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาเน้นการนำมาใช้ปฏิบัติงานจริง
  3.2.3   การมอบหมายให้นักศึกษาทำหัวข้องานที่ให้เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งการนำเสนองานที่มอบหมาย
3.3.1ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
      3.3.2   ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา
      3.3.3   ประเมินจากผลงานการศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและผลการนำเสนอ
3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5   มีภาวะผู้นำ
4.2.1ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.3  ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.4  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.5  กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
4.3.1ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2  ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4.3.3   สังเกตผลจากการายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.4   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
4.3.5   สังเกตพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1.1สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
            5.1.2  มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิศวกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง            
5.2.1มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐาน งานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือกล เพื่อใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรม
5.2.2  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนองาน
5.3.1สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนองานทางด้านปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.1สาธิตด้านการปฏิบัติการ โดยอาจารย์ผู้สอน
            6.2.2  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
6.3.1ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการจดบันทึก
     6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 90%
2 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมงานกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
[1]  วิโรจน์  สุวรรณรัตน์,งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1,กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2538
[2]   วิทยา ทองขาว “ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ” พิมพ์ครั้งที่ 1, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2535
                   [3]  สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ “วิศวกรรมการเชื่อม” พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ2548
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ