การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Devices Programming

เพื่อให้นักศึกษาความรู้เกี่ยวการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีทีี่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชามาเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารหน่วยความจำและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
Study and practice about mobile device programming language, memory and data storage management, user interface design, connectivity, and internet connection method.
วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์อาคาร 3 
1.1.1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- กำหนดข้อกำหนดของรายวิชาเช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
 
ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 
2.1.1    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเเละทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2    สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา
2.1.3    สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด
2.1.4    สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
2.1.5    รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2.1.6    มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.1.7    มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.1.8    สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายเนื้อหาบทเรียนประกอบสื่อการสอน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สงสัยและอภิปราย
- ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
-ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
-ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
-ประเมินจากงานที่มอบหมาย
3.1.1    คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.1.2    สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.1.3    สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.4    สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างพร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน
- ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่มอบหมาย
- มอบหมายงานและนำเสนอหน้าชั้น 
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การนำเสนองาน
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1    สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2    สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.1.3    สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4    มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.1.5    สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.1.6    มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
 
มอบหมายงานและนำเสนองานในชั้นเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมขณะนำเสนอผลงาน
5.1.1    มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2    สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3    สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม
5.1.4    สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
- ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่มอบหมาย
- มอบหมายงานและนำเสนอหน้าชั้น
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอ ความสามารถในการอธิบาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
1 BSCCT504 การโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา ประเมินจากพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 8 และ 17 50%
3 2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 3.4, 5.1, 5.4 ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 20%
4 2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 3.4, 4,1, 4.4, 5.1, 5.4 รายงานและการนำเสนองาน 16 20%
จีราวุธ วารินทร์,2564,พัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Dart,กรุงเทพฯ: รีไวว่า.  
เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล, 2563,พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter & Dart,กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย  
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 
 
- การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
- การพิจารณาผลงานที่มอบหมาย
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยรวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาจากประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
- มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง - ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนรายงานผลการเรียน
พิจารณาผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงเนื้อหา ตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป