การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial Plant Design

1. รู้และเข้าใจพื้นฐานการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น
          2. รู้และเข้าใจหลักการในการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานตามแผนก การวางผังโรงงานอย่างละเอียด การติดตั้งเครื่องจักร และรูปแบบการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ
          3. รู้และเข้าใจหลักการขนถ่ายวัสดุ สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต
4. สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การควบคุม วิธีการประเมินติดตามผล และการวางแผนออกแบบกระบวนการ
          5.  มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
ศึกษาหลักในการออกแบบและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกกรรม ศึกษาเทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความต้องการเครื่องจักรที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิต ลักษณะของการจัดผังโรงงานในแบบต่างๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการไหลของงาน ตลอดจนการวางแผนการจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสุนนงานด้านการผลิตและกำลังคน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์และเลือกใช้อุปกรณ์ ขนถ่ายลำเลียงวัสดุ หลักการออกแบบโรงงานเบื้องต้นเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม การออกแบบคลังพัสดุและระบบโลจิสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกียวเนิื่องกับโรงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน ตลอดจนศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
ให้คำปรึกษารายกลุ่มหรือรายบุคคลเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 1 ชั่วโมง
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (หลัก)
1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากากรใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 

การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น

.4 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม ประเมินจากพฤตีกรรมการเข้าเรียนที่เคารพกติกามารยาทในห้องเรียน รักษาความสะอาดของห้องเรียน รักษาสมบัติส่วนรวม 
5. ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม
 
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เช็คชื่อ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามตรงเวลา
1.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง
1.3.3   ปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.4   สังเกตพฤติกรรมขณะทำงานร่วมกัน และการใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย และเหมาะสม
1.5 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.
 
 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
2.1.4 สามารถวิเคราะห์เพื่อนำเสนอทางเลือกในการออกแบบผังโรงงาน กระบวนการผลิต การขนถ่าย โดยใช้เทคนิคและหลักการที่ได้เรียนรู้  
บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ มอบหมายกรณีศึกษา ทำแบบฝึกหัดการคำนวณ ,กรณีศึกษา, การนำเสนอผลงาน
(1) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมายและการนำเสนอหน้าห้องเรียน
(2) ทดสอบย่อย และสอบกลางภาค ปลายภาค
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการออกแบบวางผังได้อย่างมีระบบถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง กำหนดกระบวนการผลิต ระบบการขนถ่าย และปริมาณเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ โดยมีการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจิตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเกิดได้อย่างสร้างสรรค์
บรรยาย สาธิต ยกตัวอย่างประกอบ ตัวอย่างกรณีศึกษา ทำแบบฝึกหัด มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด
(1) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายจากงานที่มอบหมายกรณีศึกษาและการนำเสนอหน้าห้องเรียน
2. ผลการทดสอบย่อย และผลการทดสอบกลางภาคปลายภาค
4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสงดประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดอย่างอย่างเพเหมาะทั้งของตนเองและกลุ่ม ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4.4รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ รับผิดชอบ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
ประเมินจากผลงานการอภิปราย  ติดตาม สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
การสอบถามความคิดเห็นส่วนบุคคล จากผลงานในกลุ่มของตนและของกลุ่มอื่นๆ
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น อย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบรองคือ
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
 
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง พร้อมทั้งรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อนำเสนอผลการค้นคว้า
5.2.2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และแบบฝึกหัด  
 
5.3.1   ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2.5.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินจากการอธิบายวิธีการทำงาน หรือเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ  
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1,3,5 2 4 1,3,5 2 4 1,4,5 2 3,4 1,3,5 2 4 1 2,5 3,4 1,2
1 ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 1.4 สังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การปฏิบัติตัวขณะที่ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และการใช้งานอุปกรณ์การเรียนร่วมกัน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.2 2.4 3.2 -3.4 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 40
3 2.2 3.1 4.2 4.1 5.1 5.2 5.5 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย งานกลุ่ม งานเดี่ยว การปฏิบัติงานร่วมกันในระหว่างการทำกิจกรรม การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน ผลงานกลุ่ม และงานเดี่ยว ตลอดภาคการศึกษา 50%
     สมศักดิ์  ตรีสัตย์. การออกแบบและการวางผังโรงงาน.คณะวิศวกรรมศาสตร์.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.พิมพ์ครั้งที่ 18 กรุงเทพฯ.2550
     สมศักดิ์  ตรีสัตย์. เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ.คณะวิศวกรรมศาสตร์.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ.2539
ประจวบ กล่อมจิต การออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย
     Fred E. Meyers. Plant Layout and Material Handling. Regents / Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ 07632.
    ชัยนนท์  ศรีสุภินานนท์. การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต.ซิเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ. 2541
-
-
ประเมินการสอนออนไลน์ของระบบมหาวิทยาลัย
อ. ประจำวิชาทบทวน วิธีการสอน และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การให้ความร่วมมือ ความสนใจ และการส่งงานของนักศึกษา
ทบทวนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับปรุงวิธีการสอน วิธีการทดสอบ และปรับปรุงกิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุการเรียนรู้ของผู้เรียน
แจ้งคะแนน เก็บจากผลงาน คะแนนสอบ  แก่ผู้เรียน
สรุปรายละเอียดใน มคอ. 5 ของรายวิชาเพื่อเป็นแผนงานในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง