เว็บเทคโนโลยี

Web Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานและการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำงานโพรโทคอลเอชทีทีพี เอฟทีทีเอส CSS  PHP ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การควบคุมสถานะ และการติดต่อกับฐานข้อมูล
1. โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บ HTTP, HTTPS 2. การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานผ่านเว็บด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, JavaScript   3. การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ผ่านเว็บที่สามารถทำงานเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์   4. การนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อการศึกษาหรือการทำงานด้านเว็บเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 5. สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อนำควารรู้มาแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านการพัฒนาเว็บได้ 
ศึกษาการทำงานและการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าใจหลักการทำงาน โพรโทคอล เอชทีทีพี เอฟทีทีพีเอส ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การควบคุม สถานะ การติดต่อกับฐานข้อมูล และการพัฒนาเนื้อหาสื่อดิจิทัล
วันพุธ เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องพักอาจารย์ CB201 โทร.0841517164  e-mail:naravittom@rmutl.ac.th ในเวลาราชการ
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ สอน 2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย 3) มอบหมายให้นิสิตทำงานเป็น กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิก กลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการตรง เวลาของนักศึกษาในการเข้า ชั้นเรียน การส่งงานตาม กำหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการร่วม กิจกรรม 2) ประเมินจากความ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ไม่คัดลอกงาน ผู้อื่น
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ       2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา      3.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด      4.สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์      5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง       6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ       7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง       8.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยใช้สื่อประกอบการสอน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อมให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาในชั่วโมงเรียน  
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ 
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ       2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง สร้างสรรค์       3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ       4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติ การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน นำเสนอผลการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา 
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ สังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา 
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆใน กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน     3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม       4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม       5.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม     6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 มอบหมายรายงานกลุ่มรายบุคคลและการนำเสนอรายงาน
ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาของนักศึกษา ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 
1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       2.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์       3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ นำเสนอ อย่าง เหมาะสม       4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม 
- การนำเสนองาน - การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องพัฒนา(Ethics and moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(KNOWLEDGE) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(COGNITIVE SKILLS) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(INTERPERSONAL SKILLS AND RESPONSIBILITY) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (NUMERICAL ANALYSIS, COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY SKILLS)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT601 เว็บเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 , 3.3 สอบกลางภาค 9 30%
2 2.1 , 2.3 , 3.1 , 3.3 สอบปลายภาค 17 30%
3 1.1 , 1.2 ค้นคว้า การส่งงานตามที่มอบหมาย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 4.1, 4.2 , 5.1 การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่ม 16 20%
5 1.1 , 1.2 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
https://www.w3schools.com/php/default.asp
https://www.w3schools.com/php/default.asp
HTML :  https://www.w3schools.com/html/default.asp
CSS : https://www.w3schools.com/css/default.asp
JavaScript : https://www.w3schools.com/js/default.asp
Boostrap : https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp
MySQL : https://www.w3schools.com/sql/default.asp
PHP&MySQL : https://www.w3schools.com/php/default.asp
 
 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย   - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา - การพิจารณาผลงานที่มอบหมาย
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
- รวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาจากประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา - การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
- มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
- ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนรายงานผลการเรียน
พิจารณาผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงเนื้อหา
ตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป