การบัญชีชั้นกลาง 1

Intermediate Accounting 1

         1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการทางบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ “สินทรัพย์”
         1.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามหลักทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
         1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ได้
         1.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันเฉพาะฉบับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ศึกษาและปฎิบัติหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตลอดจนการแสดงรายการและ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย เงินสด การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบใบสำคัญ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับรวมทั้งการจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
              1) มีความรู้และความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
           2) ตระหนักถึงคุณธรรมด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต
           3) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ข้อตกลงในการเรียน
           4) สามารถทำงานที่มอบหมายและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
        1) สอดแทรกเรื่องบทบาทของวิชาชีพการบัญชีต่อส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพและความซื่อสัตย์ ระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน
          2) ชี้แจงระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น การแต่งกาย วินัยนักศึกษา การสอบ และกำหนดข้อตกลงในการเรียน เช่น การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และวินัยในชั้นเรียน
          1) ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคการศึกษา
          2) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพการบัญชีต่อส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพและความซื่อสัตย์ โดยใช้กรณีศึกษา
ความรู้ที่จะได้รับ
               1) ความรู้และความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์
           2) สามารถวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามหลักทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
           3) ความรู้อื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประมวลรัษฎากร
           1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
               2) แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
             1) ทดสอบย่อย
               2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
                   1) สามารถประยุกต์นำหลักการบัญชี ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ได้
                1) บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
                   1) ทดสอบย่อย
                   2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
                   1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
                             1) มอบหมายงานแบบกลุ่มย่อย เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง
                   1) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
                   2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
               1) สามารถนำวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประยุกต์ในกรณีศึกษาทางบัญชี และเสนอวิธีการแก้ไข
                 1) บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
                 2) นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อทางอินเตอร์เน็ท
               1) ทดสอบย่อย
               2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1
1 BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 6,12 8 17 30% 25% 25%
2 1,4 กรณีศึกษา 16 10%
3 1 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตาม ระเบียบและข้อตกลงในการเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
การบัญชีขั้นกลาง 1 โดย ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์
มาตรฐานการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง
กอบแก้ว  รัตนอุบล. (2552).  การบัญชีชั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: Imagineering.
ทิพสุดา  คมวงศ์วิวัฒน์. (2551). การบัญชีชั้นกลาง 1.  พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.
บุญเสริม  วิมุกตะนัน, ดุษฎี  สงวนชาติ,  นันทพร  พิทยะ, พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย.  (2561). การบัญชีขั้นกลาง 1. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญญา  อิสระวรวาณิช และ สุนีย์รัตน์  วุฒิจินดานนท์. (2559).  การบัญชีชั้นกลาง 1 Intermediate Accounting I.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
เยาวรักษ์ (รัตนเพียรธัมมะ) สุขวิบูลย์. (2560). การบัญชีชั้นกลาง 1 Intermediate Accounting 1 (การบัญชีสินทรัพย์). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส.
สนธยา  เรืองหิรัญ. (2559). การบัญชีขั้นกลาง 1.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
เว็ปไซด์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ www.fap.or.th
เว็ปไซด์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
ใช้แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย และ     สอบถามจากผู้เรียน
ใช้การประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ทั้งในการทดสอบย่อย ทดสอบประจำภาคเรียน และระดับผลการเรียนของนักศึกษา
วิเคราะห์ผลการสอนจาก แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา และหาแนวทางการปรับปรุงจุดบกพร่องตามผลประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผลการสอบ การทำกรณีศึกษา ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น เน้นในเรื่องที่นักศึกษาขาดทักษะ โดยการเพิ่มแบบฝึกหัด
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
นำผลการประเมินและการทบทวนผลการเรียนในรายวิชา มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลในด้านอาจารย์ผู้สอน การจัดตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา มาตรฐานข้อสอบ