ชีวเคมีสำหรับวิศวกร

Biochemistry for Engineering

1.1  รู้หลักการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและหน่วยโครงสร้างของเซลล์
1.2  เข้าใจหน้าที่และบทบาทของความเป็นกรด-ด่าง และบัฟเฟอร์ในสารละลาย
1.3  เข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน และ กรดนิวคลีอิก
1.4  เข้าใจหน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์
1.5  เข้าใจหน้าที่ของสารพันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของจีน
1.6  เข้าใจหลักการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
1.7  รู้เบื้องต้นของกระบวนการเมทาบอลิซึมในเซลล์และพลังงานระดับเซลล์
1.8  รู้พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อการผลิตสารชีวโมเลกุลไปใช้ในอุตสาหกรรม
1.9  แสดงทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวเคมีที่จำเป็นสำหรับวิศวกรจนเกิดความเข้าใจ
1.10 รู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติการทดลองได้อย่างเหมาะสม
1.11 สร้างนิสัยในการทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.12 รู้การประยุกต์ทักษะการปฏิบัติการทดลองไปใช้ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
เพื่อปรับรูปแบบสอนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้า และการยกตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามยุคสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based เพื่อสามารถเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อพื้นฐานและหลักการทางชีวเคมีที่จำเป็นสำหรับวิศวกร ศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารชีวโมเลกุล (คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน และ กรดนิวคลีอิก) หน้าที่และบทบาทของความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย หน้าที่ของโปรตีนและเอนไซม์ พื้นฐานของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การผลิตสารชีวโมเลกุลไปใช้ในอุตสาหกรรม ความรู้เบื้องต้นของกระบวนการเมทาบอลิซึมในเซลล์และพลังงานระดับเซลล์  สารพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของจีน พันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำนอกชั้นเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง ดังนี้
3.1  อาคารสาขาวิทยาศาสตร์ ห้อง 821 หรือ เบอร์โทร. 0861839988 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 17.00 น.
3.2  e-mail : visutthithada_runvi@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3.3  Facebook : Aj Viran เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3.4  line : kobzazaa เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
    1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
    1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
    1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
    1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    1.2.1 การแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่ม
    1.2.2 การทำข้อสอบหรือแบบทดสอบ
    1.2.3 การจัดกิจกรรมรายกลุ่มในชั้นเรียนและห้องปฏิบัตการ
    1.2.4 การมอบหมายงานแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
    1.2.5 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
 
     1.3.1 การเช็คส่งงานที่มอบหมาย
     1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
     1.3.3 ใบเช็คชื่อการเข้าเรียน
     1.3.4 การไม่ทุจริตในการสอบ
 
    2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
    2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
    2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
    2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
     2.2.1 การจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     2.2.2 การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (การทดลองในห้องปฏิบัติการ, แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน, สายการผลิตในโรงงาน, เวปไซต์)
     2.2.3 การเรียนรู้จากการศึกษาและสืบค้นด้วยตนเองดยใช้สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     2.2.4 การทำข้อสอบหรือแบบทดสอบ
     2.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการแสดงทักษะปฏิบัติการทดลอง
     2.3.2 การทำแบบทดสอบหรือการตอบคำถาม
     2.3.3 การประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย (สมุดบันทึก, สมุดรายงานผลการทดลอง )
    3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
    3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
    3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
    3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
     3.2.1 การจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองจากโจทย์จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่กำหนดให้หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากโจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
    3.2.2 การเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายายกลุ่มเพื่อแก้โจทย์จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่กำหนดให้หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากโจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน
     3.2.3 การมอบหมายงาน กิจกรรมหรือโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชากับประสบการณ์จริงในโรงงาน
     3.2.4 การเรียนรู้จากการศึกษาและสืบค้นด้วยตนเองโดยใช้สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   
    3.3.1 การประเมินระบบการคิด วิเคราะห์โจทย์ 
    3.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (การวางแผนในการคิดและตัดสินใจแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น)
    3.3.3 การประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย (มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์)
    4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
    4.1.2  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
    4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
   4.1.4  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
    4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
    4.2.1 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม
    4.2.2 การจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มหรือทำการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ไขโจทย์จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่กำหนดให้หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากโจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน
    4.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนในสถานการณ์ที่กำหนด (การทำงานเป็นทีม, การยอมรับฟังความคิดเห็น, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคม)
    4.3.2 การประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
    5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
    5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
    5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
    5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
     5.2.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการสืบค้น ศึกษา และวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ นำมาสรุปและนำเสนอเนื้อหาหน้าชั้นเรียน ให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
     5.2.2 การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับสังคม
    5.2.3 การแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่ม
    5.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมทำกิจกรรมในชั้นเรียน (การเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสม)
    5.3.2 การประเมินทักษะการสื่อสารและคุณภาพของงานที่มอบหมาย
    6.1.1 ทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
     6.2.1 การจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองจากโจทย์จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่กำหนดให้หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากโจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     6.2.2 การเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายายกลุ่มเพื่อแก้โจทย์จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่กำหนดให้หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากโจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน
     6.2.3 การมอบหมายงาน กิจกรรมหรือโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชากับประสบการณ์จริงในโรงงาน
    6.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนในสถานการณ์ที่กำหนด (การทำงานเป็นทีม, การยอมรับฟังความคิดเห็น, การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคม)
    6.3.2 การประเมินคุณภาพของงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 6.1 ทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 ENGAG105 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 4.4 - ใบเช็คชื่อการเข้าเรียน - ความรับผิดชอบในข้อตกลง งานที่มอบหมาย หรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน ทุกสัปดาห์ 10%
2 1.3, 2.2, 3.1, 3.5, 4.4, 3.2, 6.1, 6,2 - การทดสอบความรู้ - การวัดทักษะด้านการปฏิบัติการทดลอง - การสัมภาษณ์และสอบปากเปล่า - การแสดงความคิดเห็นหรือการตอบคำถามอย่างเหมาะสมถูกต้อง - พฤติกรรมในชั้นเรียนจากการทำปฏิบัติการทดลองเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามเกณฑ์หรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ ทุกสัปดาห์ 35%
3 2.2, 3.1, 3.5, 5.4 - การนำเสนอผลงานหรือการทดลองหน้าชั้นเรียน และคุณภาพของผลงานที่มอบหมาย - การเขียนรายงานผลการทดลอง ความสำเร็จตามกำหนด - คุณภาพของผลงาน (การสืบค้น, การอ้างอิง, การสรุป, การวิจารณ์ผล) ทุกสัปดาห์ 25%
4 1.2, 2.2. 3.1 การสอบกลางภาค 8 15%
5 1.2, 2.2, 3.1 การสอบปลายภาค 17 15%
1) คณาจารย์แผนกเคมีและชีวเคมี (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวเคมีสำหรับวิศวกร (ปฏิบัติการ) สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน, 130 หน้า
2) คณาจารย์แผนกเคมีและชีวเคมี (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาชีวเคมีสำหรับวิศวกร. สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน, 210 หน้า
1) คณาจารย์ (2545) ปฏิบัติการชีวเคมี. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
2) คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี. ตำราปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น (2540). พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, 248 หน้า
3) นิโลบล เนื่องตันและคณะ (2542) ชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4) มนตรี จุฬาวัฒนฑลและคณะ (2542) ชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5) Roskoski, R.  (1996) Biochemistry, 1st ed,  W.B. Saunders Company, USA
6) Voet, D.  (2004) Biochemistry, 3nd ed,  Wiley International Edition, USA
7) McKee, T.  (1996) Biochemistry; an Introduction, 1st ed,  A Time Mirror Company, USA
8) Roskoski, R.  (1996) Biochemistry, 1st ed,  W.B. Saunders Company, USA
9) Voet, D.  (2004) Biochemistry, 3nd ed,  Wiley International Edition, USA
10) Cheswarth, J.M., Sruchbury T., and Scaife JR., (1998). Agricultural Biochemistry. St.Edmundsbury Press, Suffolk.
11)  McKee, T.  (1996). Biochemistry; an Introduction, 1st ed,  A Time Mirror Company, USA
1) ดาวัลย์ ฉิมภู่ ชีวเคมี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) พิมพ์ครั้งที่ 2
2)  คณาจารย์ (2542) คู่มือการสอนชีวเคมี 1 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) Applications of recombinant DNA technology. (2016). Virtual Learning Environment of the Faculty of Applied Sciences, University of Sri Jayewardenepura. Retrieved from http://www.sci.sjp.ac.lk/vle/pluginfile.php/11386/mod_resource/content/0/Applications_1.pdf.
4) Brookes, G., & Barfoot, P. (2014). GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996–2012. Dorchester, UK: PG Economics Ltd. p. 11. Retrieved from http:// www.pgeconomics.co.uk/ pdf/2014globalimpactstudyfinalreport. Pdf
5) International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. (2014). ISAAA brief 49-2014: Executive summary. Retrieved from http://www.isaaa.org/resources /publications/briefs/49/executivesummary/default.asp.
6) Boonsoong, B. (2017). Enzyme Laboratory. Retrieved [Mar 17, 2017], from http://pirun.ku.ac.th/~fscibtb/download/Lab_5_Enzyme.pdf.
7) e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2560).  การสกัดแยกกรดนิวคลิอิกจากแหล่งต่างๆ.  [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://e-book.ram.edu/e-book/t/TN312(L)51/TN312-5.pdf. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560.
ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้
1.1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2) แบบประเมินผู้สอน หรือแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดูจากผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและรายวิชาให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอนต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (มีการใช้เอกสารประกอบการสอนที่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) หรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์และวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน
4.1 การทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนทวนสอบจากคะแนนสอบหรืองานกิจกรรมหรือโครงการบูรณาการที่มอบหมาย หรือ  
4.2 การทวนสอบโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
4.3 มีกระบวนการทวนสอบ ฯ ในระดับกระบวนวิชา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 4 และหมวด 5) ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสูตรกำหนด
5.1) ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอนและจัดหาอุปกรณ์สื่อการสอนให้มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย
5.2) การประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ จากแบบทดสอบย่อย เพื่อจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
5.3) การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา (ใน มคอ.5) เสนอต่อหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป