วาดเส้นสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

Creative Drawing for Visual Art

1.1  เข้าใจหลักการการวาดเส้นสร้างสรรค์ 1.2  ฝึกการสร้างสรรค์เทคนิคและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์การวาดเส้น  1.3  มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคและแนวความคิด ในการวาดเส้นสร้างสรรค์ 1.4  มีทักษะในการปฏิบัติงานวาดเส้นสร้างสรรค์เน้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่มีลักษณะเฉพาะตน เห็นความสำคัญและคุณค่าของงานวาดเส้นสร้างสรรค์
2.1 เพื่อเตรียมการสอนรายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวาดเส้นสร้างสรรค์ 2.2  เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์
ปฏิบัติการเขียนภาพสร้างสรรค์จากความเข้าใจทางทัศนธาตุทางศิลปะ เช่น รูปร่าง รูปทรงจุด เส้น สี พื้นผิว ปริมาตร น้ำหนัก ฯลฯ จากวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย นำมาสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นโดยเลือกใช้เทคนิค วิธีการ ทางกระบวนการวาดเส้นให้สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ                      Practice creative drawings from an understanding of visual elements such as shape, form, point, line, color, texture, volume, and value by using various materials and tools to create artworks, including selecting techniques and drawing methods in coherence with creative concept.
3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 54 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม š
ข้อ 2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น  
ข้อ 3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชา ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอนและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ให้นักศึกษาอ้างอิงผลงานวาดเส้นของศิลปินที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการลอกเลียนแบบผลงานของศิลปิน และมีการเช๊คชื่อการเข้าเรียน และส่งงานอย่างตรงต่อเวลา  ให้นักศึกษารับฟังการนำเสนอผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้อ 1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่าง เป็นระบบ     
ข้อ 3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ข้อ 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ                   1. การทดสอบย่อย                   2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน                   3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ                   4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน                   5.  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
ข้อ 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ   
ข้อ 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
ข้อ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 ใช้กรณีศึกษา  การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินผลจากหลักฐานการส่งเอกสารการนำเสนอผลงาน ในแต่ละครั้ง โดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่จริงเชื่อถือได้ มีการบูรณาการทดลองเทคนิคอื่นๆหรือศาสตร์อื่นๆ ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการพัฒนาการ ทางด้าน รูปแบบ เทคนิค และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ข้อ 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
ข้อ 2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ       
ข้อ 3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นต่าง     
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานกับบุคคลภายนอก การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
ข้อ 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนวิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวล โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูลการนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
ประเมินจากความถูกต้องจากการใช้ข้อมูลตัวและเลข การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ         ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล   ประเมินจากการอธิบาย  การนำเสนอผลงานในแต่ละสัปดาห์ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและพัฒนาชิ้นงานของตนเองที่มาจากการศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและจากชิ้นงานมีการใช้เทคนิคทางวาดเส้นสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวความคิด มีความสอดคล้องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม š 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 4.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนวิธีการ สื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
1 BFAVA180 วาดเส้นสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา จิตพิสัย ความสนใจ ส่งงานตรงต่อเวลา การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ นำเสนอผลงานได้อย่างมีกระบวนการ และสามารถนำไปพัฒนาผลงานวาดเส้นเส้นสร้างสรรค์ ในทางเทคนิควิธีการให้สอดคล้องต่อแนวความคิดมากขึ้น ประเมินการนำเสนอในแต่ละครั้ง มีการประเมิน และวิจารณ์ผลงานและการส่งงานตามที่มอบหมายทุกครั้ง มีแนวความคิดสอดคล้องกับเทคนิควาดเส้นสร้างสรรค์และทัศนธาตุทางองค์ประกอบศิลป์ ตลอดภาคการศึกษา 5%
3 ทักษะทางปัญญา มีความเข้าใจการสร้างสรรค์รูปทรง องค์ประกอบ และทัศนธาตุในงานวาดเส้นสร้างสรรค์ ตลอดภาคการศึกษา 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากความถูกต้องจากการใช้ข้อมูลตัวและเลข การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอผลงานในแต่ละสัปดาห์ มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและพัฒนาชิ้นงานของตนเองที่มาจากการศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและจากชิ้นงานมีการใช้เทคนิคทางวาดเส้นสร้างสรรค์ รูปแบบและแนวความคิด มีความสอดคล้องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 70%
หนังสือศิลปะและการวาดเส้น วาดเส้นสร้างสรรค์ศ.เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- วารสาร ศิลปะต่างๆ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวาดเส้นสร้างสรรค์
- จัดทำการทวนสอบวัดผลสัมฤทธิ์การศึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน
- การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน  - ผลการเรียนของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  - การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา งานวาดเส้นสร้างสรรค์ - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร - ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย