การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

Marketing Data Analytics

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การใช้สถิติ ตัวเลข และเทคโนโลนีทางการตลาดในการคาดคะเนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อยกระดับความสามารถในการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้ม และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การใช้สถิติ ตัวเลข และเทคโนโลยีทางการตลาดในการคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อยกระดับความสามารถในการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฎิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA630 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล