สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Seminar

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้           1) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต               มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำ              และผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ              เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ              เป็นมนุษย์  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม รวมทั้งสามารถ              วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม           2) เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และอาจารย์           3) เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรู้จักการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับค้นคว้าปัญหาและเรื่องที่สนใจและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม รวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันในกลุ่มสัมมนา
Study and practice about research and problems and issues in interested topics and innovation in information technology either as individual or in groups. Collect, compose and conclude opinions to present for discussion in a seminar group.
 
3.1 วันพุธ เวลา 15:00-16:00 น. ห้องพักอาจารย์ โทร 054-342547-8 ต่อ 140
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
-มีภาวะความเป็นผู้ นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
-มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
การสอนแบบฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งยกตัวอย่างรูปแบบการเขียนสัมมนา เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ กำหนดให้นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีที่สนใจเป็นรายบุคคล และลงมือฝึกปฏิบัติทำรายงานสัมมนาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตาม การนำเสนอรายงานฃ กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือผลงานของผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในรายวิชา
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ ประเมินจากการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การถาม-ตอบในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียน การแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
-สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
-มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง  และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
เปิดโอกาสซักถาม ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  ตามโอกาสและสถานการณ์ที่กำหนด
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนด
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแกไข้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
เปิดโอกาสซักถาม ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาหรืออาจารย์ การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  ตามโอกาสและสถานการณ์ที่กำหนด
พิจารณาจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตรงเวลาที่กำหนด
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถใช้ความรู้ ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลม
การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การจัดสัมมนาในรูปแบบบริการวิชาการ
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม
สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน การจัดสัมมนาในรูปแบบบริการวิชาการ
ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล 
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง  
พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสามารถใช้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 7 4 6 2 3 1 4 6 3 4
1 BSCCT902 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.3,1.7 การเข้าชั้นเรียน/การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 2.4,2.6,32,3.3,4.1,4.4,4.6,5.3,5.4 พิจารณาจากรายงาน ผลงานของนักศึกษา การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์ การค้นคว้า การนำเสนอรายงานเอกสาร 5-16 50
3 2.4,2.6,3.2 สอบปลายภาค 17 20
4 4.1,4.4,4.6,5.3,5.4 การนำเสนอผลงาน 5-16 20
นักศึกษาติดตามได้จาก E-Learning รายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเว็บไซต์ ้https://education.rmutl.ac.th
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การสังเกตความสนใจของนักศึกษา การซักถามในห้องเรียน ตรวจสอบจากผลปฏิบัติงาน รายงาน และผลการสอบ
     1.  แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน      2.  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียน
          -ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4                       - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาจากงานวิจัยของอาจารย์ - นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา